Miks Mustvee volinikud varumeestepingil istusid

 

Üks lünk kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides sai täidetud

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegium tühistas oma otsusega vabariigi valimiskomisjoni ja madalama astme valimiskomisjonide otsused ja rahuldas Mustvee linnavolikogu tänase esimehe Andres Kivimurru kaebuse.

Valimiskomisjonid lähtusid oma otsustes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest» ja sellest, millistel tingimustel kohalik volikogu ei ole enam tegutsemisvõimeline ja kuidas peaks sellisel juhul kohaliku võimu küsimusi edasi korraldama. Nimetatud seaduse paragrahv 52 lõige 1 punkt 3 sätestab, et volikogu on tegutsemisvõimetu, kui ta pole kahe kuu jooksul volikogu esimehe ametist vabastamisest arvates valinud uut esimeest.

Muutus järsku tegutsemisvõimeliseks
Nii kehtib see ka täna, kuid Riigikohtu otsuse valguses on saanud praktilise lahenduse olukord, kus volikogu näitab pärast oma volituste lõppemist, kuid enne kohaliku valimiskomisjoni õigeaegse otsuse tegemist tegutsemisvõimet sellega, et toimub volikogu istung, kus seni vastu võtmata seadusest tulenev volikogu otsus vastu võetakse.

Riigikohtu lahendi järgi on volikogul võimalus sellisel juhul püsima jääda. Sellist lahendit Eesti Vabariigi õiguspraktikas kuni antud Riigikohtu otsuseni polnud. Riigikohtul on õigus oma lahenditega seadust tõlgendada ehk sisustada seaduse üldsõnalised sätted konkreetsete lahenditega, millel on seadustega samaväärne jõud. Seda Riigikohus antud juhtumi puhul ka kasutas.

Maavanemana oli minu taotlus just see lünk kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides täita. Selle ma ka saavutasin.

Me võime rääkida võitjatest ja kaotajatest, kuid oluliseks pean, et tulevikus on antud materjal lahendina kohustuslikuks kasutamiseks ning Eesti riigis lahendatakse kõiki samalaadseid juhtumeid just sellest Riigikohtu lahendist lähtuvalt.

Suurim vastutus kohalikul valimiskomisjonil
Kõige suurema vastutuse kandjaks on valla või linna valimiskomisjon, kellest hakkab kohaliku elu stabiilsus segastel aegadel sõltuma. Vabariigi valimiskomisjon koguneb sellel nädalal, et anda hinnang Mustvee valimiskomisjoni tegevusele antud olukorras.

Pean siinkohal teatama, et kuigi Riigikohus on tühistanud valimiskomisjonide otsused, ei tohi segamini ajada seda, et maavanem teostab vastavalt vabariigi valitsuse seadusele järelvalvet maakonna kohalike omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste üksikaktide seaduslikkuse üle. Sellest tulenevalt olen algatanud paralleelselt valimiskomisjonidega järelevalve Mustvee linnavolikogu üksikaktide üle ja andud 3. novembri Mustvee linnavolikogu otsused Tartu Halduskohtusse.

Saades enne kohtuprotsessi algust Riigikohtu lahendi Mustvee linnavolikogu tegutsemisvõimest, võtan ma Tartu Halduskohtust tagasi materjalid antud küsimustes, kuid järelvalve Mustvee linnavolikogu otsuste üle jääb kestma.

Inimlikult on kahju, et volikogu asendusliikmetest koosnenud nn uus volikogu oli sõna otseses mõttes tegutsemisvõimeline ja väljendas seda tegevusega, mõeldes Mustvee linna tulevikule.

Loodan, et uuesti ametisse asuvatele volinikele tuli varumeestepingil istumise aeg kasuks ja nüüd suudetakse mõelda koostööle oma kodulinna nimel. Jõudu ja mõistust Teile selleks!

Margus Oro, maavanem

blog comments powered by Disqus