Metsas on tulevik

Kena suvi hakkab end koomale tõmbama ja inimestel on pärast puhkust ehk rohkem aega oma metsas ringi vaadata. Seda tuleb kindlasti teha, eriti kui seal pole mõnda aega käidud.

Metsas käies tasub vaadata, millised tööd tuleks kohe ära teha ning mida tulevikuks plaanida.

Eestis on juba aastaid tagasi käivitunud toetuste süsteem sihtasutuse Erametsakeskus kaudu, et olla abiks metsaomanikele. On siseriiklikud ja Euroopa Liidu toetused. Võimalik on saada individuaalset nõuannet, metsamajanduskava koostamise, metsauuendus- ja hooldustoetust, toetatakse tehnika ostu, samuti Natura 2000 aladel olevaid metsamaid, aga ka vääriselupaiku ja pärandkultuuri objekte. 

Tugiisik aitab

Maakondades on metsaühistud, töötavad konsulendid ja igas maakonnas on metsanduslik tugiisik, kes tegeleb kogu maakonna metsaomanikega.

Tugiisiku ülesandeks on esindada erametsandust, suhelda eraomanikega, vahendada konsulentide kokkusaamist  metsaomanikega, korraldada koostööd metsaühistute liikmete vahel, vahendada informatsiooni, teha õppepäevi ja rühmanõustamisi, aidata koostada taotlusi jne. Seega tegeleda kõigega, mis puudutab erametsandust maakonnas.

Igal metsaomanikul on võimalus küsida ühistute juures lepinguga tegutsevatelt konsulentidelt tasuta nõuannet. Seda on võimalik saada 15 tundi aastas. Viimast võib küsida igal ajal olenemata aastaajast ja kuust. Selleks  tuleb võtta kontakti nõustajaga, kes  tuleb kohale, vaatab  metsa üle ja vormistab kirjaliku nõustamislepingu, millele omanik alla kirjutab ja ühe eksemplari endale saab, et kokkusaamine oleks tõestatud. Kõik see on omanikule tasuta, konsulendi  tegevuse hüvitab Erametsakeskus.

Seejuures soovitan  ühineda kohalike metsaühistutega, kelle kaasabil saab lihtsamalt taotleda metsanduslikke toetusi, kusjuures ühistu korraldab dokumentatsiooni ja edastab selle.  Lisaks saab olla informatsioonile lähemal ja ühistu saadab uudiseid omanikele. 

Mets peab olema kantud metsaregistrisse

Toetuste saamise eelduseks on  see, et omandis olev mets peab olema kantud metsaregistrisse.  Selleks peab olema koostatud kehtiv metsakava, ka siis, kui metsapind on alla 2  ha. Teisiti öeldes peavad olema metsade registris registreeritud investeerimisandmed ja kümneks aastaks koostatud metsa majandamise arengukava. Neis sisalduvad korraldused on metsaseadusest lähtuvad soovitused, mille alusel metsa majandada.

Metsakavasid koostavad metsakorraldusfirmad, kellelt saab tellida kava.  Peale arve tasumist saadakse valmis köidetud metsakava. Toetuse saamiseks Erametsakeskuselt on vajalik esitada koopiad kava tiitellehest, arvest ja tasumisest. Metsaühistu pakub seejuures lahkesti abi. Selle aasta viimane metsakava  taotlusvoor on avatud 5. detsembrini.

Sügisel saab aga veel taotleda uuendustoetust metsa istutamisele ja maapinna ettevalmistamisele. See tähtaeg on 19. november.  

Raha ei jää saamata

Euroopa Liidu poolt metsa väärtuse parandamiseks antavate toetuste taotlemine on  jällegi selle aasta oktoobris ja algab kolmandal kuupäeval. Lisainfot sellest kõigest saab SA Erametsakeskus kodulehelt.

Juba mitu aastat on  metsaühistud aidanud omanikel korraldada ka puidu müüki. Maakondades tegutsevad metsaühistute juures metsamüügi konsulendid, kes aitavad metsaomanikke. Korraldame metsaoksjoneid kasvava metsa müügiks ja valmis sortimenti on võimalus müüa konkurentsi- võimeliste hindadega.

Metsaühistuga koostöös ei ole karta, et omanikul jääb metsamüügist raha saamata, sest metsa ei saa ostja enne raiuma hakata, kui 100 protsenti  raha on omaniku arvel, sest sellised on lepingud, mis metsaühistu sõlmib puidu ostjaga.

Oleme 2011 aastal Palamuse Metsaselts MTÜ ja Saare Valla Eraomanike Ühingu kaasabil müüdud üle 6000 tihumeetri kasvavat metsa Jõgevamaal. Selliste pakkumiste juures on  oluline see, et metsamüügist said omanikud õiglast hinda ja  kogu korraldamisega jäädi rahule. Loodame tegevust jätkata ka edaspidi. Kellel soov müüa, ootame pakkumisi.

Kokkuvõtteks tahaksin öelda seda, et metsa tuleb vaadata kui kapitali, mille kasvatamiseks peab nägema üksjagu vaeva. Puistuid tuleb korrastada, hooldada ja pidevalt sinna investeerida, siis on ka tulemusi aastate pärast näha. Loodud toetuste süsteem võimaldab seda teha väiksemate omavahenditega. Igasugune toetus on abi, kuid ainuüksi sellega metsi ei majanda, omalt poolt tuleb sinna tublisti panustada. Väikemetsa majandamine on üks tore hobi ja igasugused hobid on ju teatavasti kulukad.

i

AIN MALM, erametsanduse tugiisik Jõgevamaal

blog comments powered by Disqus