Metsaomanik saab toetust

SA Erametsakeskus alustab 29. septembril esmakordselt metsa majandusliku väärtuse parandamise, kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise toetuse taotluste vastuvõttu. Eesti maaelu arengukava 2007-2013 raames makstavat toetust saavad taotleda erametsaomanikud ja metsaühistud. Uute eurotoetuste taotluste vastuvõtt kestab kuni 24. oktoobrini.


Metsa majandusliku väärtuse parandamise toetust saab taotleda metsamaale, millel on olemas metsamajandamiskava. Kui metsamaa suurus on väiksem kui kaks hektarit, metsamajandamiskava kohustust ei ole. Toetatakse hooldusraiet kuni 30-aastases puistus, kasvavate puude laasimist metsa tootmispotentsiaali tõstmiseks, metsa uuendamist liigilise koosseisu parandamiseks, metsatehnika ja metsatarvikute soetamist, aga ka ulukikahjustuste ning taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamist.
Kahjustatud metsa taastamise toetust saab taotleda loodusõnnetuses või tulekahjus kahjustatud metsa taastamiseks. Loodusõnnetuseks loetakse metsamaal tormi või trombi põhjustatud tuuleheide või -murd. Toetatakse uue metsakultuuri rajamist, looduslikule uuenemisele kaasaaitamist ja metsakultuuri hooldamist.
Metsatulekahju ennetamise toetust saavad taotleda metsaomanikud, kelle mets asub suure või keskmise metsade tuleohuga piirkonnas, nagu Harju, Ida- ja Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Tartu, Võru, Lääne ja Valga maakond. Toetatakse tulekaitseobjekti tähistamist, tuletõrje veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmist, mineraliseeritud tuletõkestusriba või -vööndi rajamist või korrashoidmist ning suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamist ja tähistamist.
Vormikohaselt koostatud metsatulekahju ennetamise projekt tuleb enne taotluse esitamist kooskõlastada päästeameti kohalikus päästeteenistuses, mineraliseeritud tuletõkestusriba või vööndi rajamise projekt aga ka keskkonnateenistuses.
Toetust saab esimeses voorus taotleda kuludele, mis on tehtud alates 1. jaanuarist 2007, välja arvatud vabatahtlik tasustamata töö ning taimehaiguste ja -kahjustuste tõrjeks tehtud kulud. Esimese vooru taotluses peavad aga kirjas olema ka need tööd, mida plaanitakse teha pärast taotluse esitamist – aega selleks on kaks aastat alates taotluse rahuldamise otsusest.
Alates teisest taotlusvoorust, mis toimub plaanikohaselt sügisel 2009, ei või toetatavate tegevustega alustada varem kui toetuse taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Ka investeeringut tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem.
Taotluste esitamise tähtajal võib metsaomanik esitada ühe taotluse nii metsa majandusliku väärtuse parandamiseks, kahjustatud metsa taastamiseks kui metsatulekahju ennetamiseks — seega kokku kolm taotlust.
Toetuste määrad ja maksimaalsed suurused on iga toetatava tegevuse puhul erinevad. Metsatehnika soetamist toetatakse näiteks 50 protsendi ulatuses kogusummast ja toetuse maksimaalne suurus on enam kui kolm miljonit krooni taotleja kohta programmiperioodil. Tulekaitseobjekti tähistamise toetuse määr on aga 80 protsenti kogusummast, toetuse suurus ei ole piiratud.
Toetuse taotlusi võib tuua või saata postiga erametsakeskusse (Tallinn 10115, Tartu mnt 63) või esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil metsameede@eramets.ee.  Erametsakeskuse töötajad võtavad taotlusi vastu ka maakondade keskkonnateenistuste kontorites. Graafik, mis kuupäeval, millises maakonnas ollakse, ja lisainfo toetuse taotlemise kohta asub aadressil  www.eramets.ee/el_toetused. Nõu saab küsida ka erametsakeskuse telefonil 683 60 59.
Taotluste vastuvõtt maakondade keskkonnateenistuste kontorites
16. ja 17. oktoobril Jõgevamaa KKT – Aia 2, Jõgeva.

SIRJE PIIRSOO,

SA Erametsakeskus

blog comments powered by Disqus