Metsaomanik saab jälle toetusi taotleda

 

Kuigi aasta hakkab peagi lõppema, on veel võimalus taotleda oma metsade arendamiseks raha.

Selle aasta juunis oli  metsauuendustoetuse taotluste voor, mis  jätkub ka sel sügisel. Taotleda saab taimede soetamise, istutamise ja maapinna ettevalmistamise toetust. Kogu see tegevus peab olema eraldistel tehtud lubavate metsateatiste alusel. Tööde eest peab olema tasutud ja sellekohased arved olemas. Dokumente võetakse 19. novembrini vastu SA-s Erametsakeskus.

Alates 15. novembrist kuni 5. detsembrini on metsaomanikel võimalik esitada SA-le Erametsakeskus Euroopa Liidu toetuse taotlusi metsa majandusliku väärtuse tõstmiseks, kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahjude ennetamiseks, kuid tulekahju ennetamise  meede ei laiene kõikidesse  maakondadesse, sest Eesti kõik maakonnad ei ole Euroopa mõistes tuleohtlikud. Erinevate toetuste eelarve on kokku ligi 40 miljonit krooni. Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks on toetuse eelarves 35,7 miljonit krooni.

Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks saab taotleda toetust hooldusraieks kuni 30-aastases puistus, kasvavate puude laasimiseks, metsatehnika ja -tarvikute soetamiseks, metsa uuendamiseks (mitte lageraie järgseks uuendamiseks) ning ulukikahjustuste ja taimehaiguste ennetamiseks. Toetuse taotlemiseks peavad olema metsamaa inventeerimisandmed kantud metsaregistrisse ning hooldusraieks ja metsa uuendamiseks peab olema võetud kehtiv  metsateatis.

Kahjustatud metsa taastamiseks saab taotleda toetust metsatulekahju või loodusõnnetuse tagajärjel hukkunud puistu taastamiseks, uue kultuuri rajamiseks või looduslike uuenemisele kaasaaitamiseks. Samuti saab taotleda toetust juba rajatud kultuuri hooldamiseks.

Kõige selle kohta leiab infot erametsa portaalist.

Loomulikult tahan kõigile metsaomanikele meelde tuletada, et suvi oli ilma poolest heitlik ja ilmselt ei tea paljud, mis tuuled on metsas teinud. Kasulik on oma kinnistuid külastada ja omandist ülevaade saada: äkki on seal midagi metsa heaks teha, sest puidu müügihinnad on head.

Üle peaks vaatama ka oma metsakavad. Võimalik, et nende kehtivusaeg on läbi. 10. detsembrini saab esitada toetusetaotluse metsakava koostamiseks. Ka selleks saab nõu ja abi.

Maakonnas tegutsevad metsaühistute juures konsulendid, kes annavad tasuta nõu igale soovijale. Soovitan kasutada seda võimalust, et teie metsad  majandatud ja hooldatud oleksid. Nõustajate kaasabil saab organiseerida kasvava metsa müüki oksjoni korras ja realiseerida materjali läbi metsaseltsi. Konsulendile tasub Erametsakeskus.

Ka Jõgevamaal on veel palju metsaomanike, kes ei ole taotlenud oma NATURA 2000 aladele toetusi. Tundke huvi ja püüdke 2011. aasta vooru taotlused esitada. Toetusrahad on selleks olemas ja need tuleks ära kasutada. Informatsiooni jagavad metsaühistud.

AIN MALM, Erametsakeskuse tugiisik Jõgevamaal

blog comments powered by Disqus