Metsa majandamist tuleb jätkata  ka 2015. aastal

Kui omate metsa, peaks kasutama võimalust seda ka oskuslikult ja tulusalt majandada.

Alustada tuleks nõuande küsimisest  metsaühistute juures tegutsevatelt metsakonsulentidelt.

Metsa majandamine nõuab asjatundlikku suhtumist, arukat planeerimist ja metsakasvatuslikke töid. Paljudele küsimustele, mis seoses metsa majandamisega tekkida võivad, leiab omanik vastuse metsmajandamiskavast. Loomulikult peab metsavaldus olema ka metsaregistrisse kantud ja seal kirjas olevad andmed peavad hetkel kehtima. 

Metsaseadus ei kohusta koostama metsamajanduskava kuni 5 ha metsamaa kohta, kuid kui omanik soovib teha oma metsas uuendus-, harvendus- või valikraiet ning tal on metsa rohkem kui viis hektarit, tuleks tellida metsa inventeerimine. Kui metsaomanik soovib, siis  koostatakse koos inventeerimisega ka metsamajandamiskava (raamat) , mis on metsamajanduslike tööde planeerimisel suureks abiks.

Metsakava koostamise kulude kompenseerimiseks saab taotleda ka toetust. Alates sellest aastast saab metsakava toetust taotleda ainult metsaühistusse kuuluv metsaomanik. Esimene taotlusvoor lõppes tänavu 20. veebruaril. Loodetavasti on ka teine taotlusvoor selle aasta teisel poolel. 

Metsaomanikul on võimalus saada kaks tundi tasuta nõuannet  atesteeritud metsakonsulendilt. Metsaühistu liikmel on õigus saada tasuta nõu 15 tundi aastas, seega on kasulik astuda kohaliku metsaühistu liikmeks.

Metsaomanikul on võimalus pöörduda metsaühistusse, kus metsakonsulent leiab talle  sobivad lahendused: aitab tellida metsamajandamiskava, on abiks toetuste taotlemisel ning vajadusel ka metsatööde organiseerimisel.

Aastal 2015 saavad metsaomanikud taotleda veel toetusi.

Natura 2000 toetuse taotlusi plaanitakse vastu võtta 2.-21. maini 2015. Toetus annab võimaluse kompenseerida  erametsaomanikule osaliselt Natura 2000 metsaalade majandamisel saamata jäänud tulu.

Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetuse taotlemise tähtaeg on käesoleva aasta 30. juuni.

Metsa uuendamise toetuse taotluste esitamise tähtpäev on tänavu 15. juuli. Toetust saab küsida neljale tegevusele:
1) metsa kultiveerimismaterjali soetamiseks;
2) maapinna ettevalmistamiseks;
3) metsaistutamistöödeks;
4) kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri hooldamiseks.

Metsa maaparandustööde toetuse taotluste esitamise tähtpäev on loodetavasti 2015. aasta teisel poolel. Toetuse andmise eesmärk on metsamaa veerežiimi ja metsamaale juurdepääsutingimuste ning metsa majandusliku kasutamise parandamine. Toetuse taotlemiseks tuleb metsaomanikul tellida maaparanduse uuendustööde kava. Ka selle taotlemisel aitab metsaühistu. 

8.juunist kuni 15. juunini on plaanis vastu võtta taotlusi metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringuteks.  Need olid eelmisel perioodil meede 1.5.1 ja 1.5.3. Toetatakse metsa hooldust, kahjustuste ennetamist ja kahjustatud metsa taastamist.

Taotledes ja saades toetust, ei tohi metsaomanik unustada, et tuleb võtta ka vastutus (viieks aastaks) selles osas, et toetuse maksjal on õigus raha tagasi nõuda, kui kontrollimisel selgub, et sellel perioodil ei ole täidetud toetuste määruse nõudeid. 

Metsaomanikul on oluline teada, et alates selle aasta 1. jaanuarist jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi tuleb füüsilistel isikutel maksta Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel saadavatelt toetustelt tulumaksu.  PRIA peab füüsiliste isikute toetustelt tulumaksu kinni juba selle väljamaksmisel.

Infot saab ka SA Erametsakeskus kodulehelt:  www.eramets.ee

Koostõõ metsaühistu ja metsaomanike vahel toimib ja tugevneb. Konsulendid ootavad väljakutseid.

AIN MALM, Palamuse Metsaselts MTÜ metsakonsulent

blog comments powered by Disqus