Mart Joosepile avaldati umbusaldust

Möödunud neljapäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil avaldasid linnavolinikud umbusaldust revisjonikomisjoni liikmele Mart Joosepile.


Umbusaldamise algatamise avalduses on öeldud, et nii Põltsamaa linnavolikogu alatise komisjoni liikmena peab olema teadlik oma õigustest, kohustustest ja pädevusest. Ta peab teadma, milline käitumine on talle linnavolikogu liikmena lubatud ja milline mitte. Samuti on ta oma tegevuses kohustatud järgima seadusi ja Põltsama alinna põhimäärust.

Pädevuse ületamisena Mart Joosepi puhul käsitletakse mullu 4. septembril Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) saadetud kirja. Selles e-kirjas on öeldud, et ÜF projekti “Põltsamaa linna ning selle lähiübruse ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine” raames tehtud torustike ehitustööd ja taastamistööd ei ole toimunud kooskõlas nõuetega ning lepinguliste tingimustega. KIKile saadetud kirjale on alla kirjutanud keskkonna-, heakorra- ja korrakaitsekomisjoni esimees Mart Joosep. See e-kiri ei ole kooskõlastatud Põltsamaa linnavolikogu esimehe Andres Vääniga ning selle kirja kohta pole otsust langetanud ka keskkonna-, heakorra- ja korrakaitsekomisjon.

Revisjonikomisjoni liikmena kontrollis Mart Joosep 2014. aasta 21. augustil Põltsamaa varahalduse tegevust. Põltsamaa varahalduse tegevjuht oli sellel ajal Mart Joosepi abikaasa. Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse arvamuse kohaselt oleks Mart Joosep antud olukorras pidanud taandama ennast revisjonikomisjoni liikme rollist, et vältida korruptsiooniohtlikku olukorda. Umbusaldamise algatamise avalduses on öeldud, et Mart Joosep on kaotanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsiooni liikmete usalduse ning ei sobi juhtima keskkonna-, heakorra- ja korrakaitsekomisjoni ega olema revisjonikomisjoni liige.

Vahepeal oli Mart Joosep esitanud  avalduse keskkonna-, heakorra- ja korrakaitsekomisjoni esimehe ametist tagasi astumiseks ja see avaldus jõustus 17. veebruaril.  Seetõttu tehti ettepanek avaldada Mart Joosepile umbusaldust kui Põltsamaa linnavolikogu alatise revisjonikomisjoni liikmele. Põltsamaa linnavolikogu alatise revijonikomisjoni esimees Guido Pook tundis huvi, miks ei ole umbusaldamise algatamist arutatud revisjonikomisjoni esimehega. Andres Vääni sõnul sellist nõuet seadusest tulenevalt ei ole.

Mart Joosep lausus, et tal oli plaanis rahulikult tagasi astuda, kuid paraku nii ei läinud. Joosepi sõnul võib umbusalduse algatamist tema vastu käsitleda võimu näitamise ja hoiatusena teisitimõtlejate suunas. Samas tunnistas Mart Joosep, et revisjonikomisjoni liikmena oleks ta pidanud ennast Põltsamaa varahalduse tegevuse kontrollimisest taandama. Samas oli Mart Joosep seda meelt, et Põltsamaa linnavolikogu alatine revisjonikomisjoni praegune koosseis on teinud head tööd. Joosepi sõnul ei meeldi kindlasti Põltsamaa linna hallatavate asutuste juhtidele, kui nende juhitud asutuste kohta puudused välja tuuakse ja sellised faktid juba iseenesest on konflikti allikaks. Joosepi kinnitusel palus revisjonikomisjoni esimees tal Põltsamaa varahalduse kontrollimisel osaleda. Ehkki samas tõdes ta, et ei oleks tohtinud seda abipalvet kuulda võtta.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus