Majanda metsa arukalt ja küsi toetust

Käesolev aasta on ÜRO poolt  kuulutatud rahvusvaheliseks metsa-aastaks ja kogu maailmas tähistatakse seda mitmesuguste üritustega. Eesmärgiks on tõsta elanikkonna teadlikkust säästlikust metsamajandamisest, looduskaitsest ja eri metsatüüpide jätkusuutlikust majandamisest.

Metsa-aasta tunnuslause on “Kohtume metsas!”

Seoses sellega toimuvad üle Eesti ja kõigis maakondades  metsateemalised üritused: Tartus Maamess, erametsapäev, istutustalgud era- ja riigimetsas jne.

Metsapealinnaks on sellel aastal Haapsalu. Teatavasti anti 14. jaanuaril linnale tagasi 250 ha metsa, mis kuulus neile endistel aegadel. 23. jaanuaril kuulutati  metsa-aasta Estonia kontserdisaalis pidulikult avatuks.

Eestis on juba aastaid tagasi käivitunud SA Erametsakeskus kaudu toetustesüsteem, et olla abiks metsaomanikele. On siseriiklikud ja Euroopa Liidu toetused. Võimalik on saada individuaalset nõuannet, metsamajanduskava koostamise, metsauuendus- ja hooldustoetust, toetatakse tehnika ostu, samuti  Natura 2000 aladel olevaid metsamaid, aga ka vääriselupaiku ja pärandkultuuri objekte.

Maakonnas tegutsevad  metsaühistud, töötavad konsulendid ja igas maakonnas on metsanduslik tugiisik, kes tegeleb kogu maakonna metsaomanikega.

Tugiisiku ülesandeiks on erametsanduse esindamine, suhtlemine eraomanikega, konsulentide ja metsaomanike kokkusaamiste vahendamine, koostöö korraldamine metsaühistute liikmete vahel, informatsiooni vahendamine, õppepäevade ja rühmanõustamiste organiseerimine, abistamine taotluste koostamisel jne. Igal metsaomanikul on võimalus saada ühistute juures lepingu alusel tegutsevatelt konsulentidelt  tasuta nõu 15 tundi aastas. Selleks  tuleb võtta kontakti nõustajaga, kes  tuleb kohale, vaatab  metsa üle ja vormistab kirjaliku nõustamislepingu, millele omanik alla kirjutab ja ühe eksemplari endale saab. Seejuures soovitan  metsaomanikel ühineda kohalike metsaühistutega, kelle kaasabil saab lihtsamalt taotleda metsanduslikke toetusi, kusjuures ühistu korraldab dokumentatsiooni ja edastab selle.  Lisaks saab omanik olla informatsioonile lähemal.

Toetuste saamise eelduseks on metsa kandmine registrisse.

Selleks peab olema kümneks aastaks koostatud metsa majandamise arengukava, ka juhul, kui metsa on alla kahe  hektari. Metsakavasid koostavad metsakorraldusfirmad, kellelt tuleb tellida inventariseerimine. Metsakava toetuse saamiseks on vajalik esitada koopiad kava tiitellehest, arvest ja tasumisest Erametsakeskusele. Metsaühistu pakub seejuures lahkesti abi. Sellel aastal on esimene taotlusvooru lõpptähtaeg 21. märts, selleks ajaks peavad olema taotlused Tallinnas Erametsakeskuses.

Maakondades tegutsevad metsaühistute juures metsamüügi konsulendid, kes aitavad metsaomanikke puidu müügil. Korraldame oksjoneid kasvava metsa müügiks ja on võimalus müüa konkurentsivõimeliste hindadega ka valmis sortimenti. Metsaühistuga koostöös ei ole karta, et omanikul jääb metsamüügist raha saamata, sest metsa ei saa ostja enne raiuma hakata, kui raha on omaniku arvel. 2010. aastal müüdi Palamuse Metsaseltsi ja Saare Valla Eraomanike Seltsi kaudu üle 18000 tm kasvavat metsa Saare, Pala, Palamuse ja Torma valla territooriumil ning ka mujal maakondades.

Igasugusest toetusest on abi, kuid ainuüksi sellega metsi ei majanda, omalt poolt tuleb sinna ka panustada.

Abiks kõigile on ka SA Erametsakeskus kodulehekülg internetis.

i

AIN MALM, erametsanduse tugiisik Jõgevamaal

blog comments powered by Disqus