Maaparandushoid Jõgevamaal

Maaparandusalane juhtimine ja kontroll on koondunud Põllumajandusameti haldusalasse. Põllumajandusamet  moodustati Taimetoodangu Inspektsiooni ja maakondlike  maaparandusbüroode baasil ja alustas tööd tänavu 1. jaanuaril. Üheks Põllumajandusameti ülesandeks on kindlustada maade sihipärane kasutamine, arenev põllumajandustootmine soodsa veerežiimiga maadel, veekogude stabiilne seisund.

Eestis on kasutusel  830 000 ha  põllumaad, millest   umbes 645 000 ha on kuivendatud maid, sellest Jõgevamaal  54 500 ha.  Metsamaad on Eestis  kuivendatud 684 000 ha , millest Jõgevamaal  64 000 ha.

Põllumajandusamet peab hoolt kandma, et 5630 km riigi poolt toetatavaid  eesvoole oleks korras, milleks on riigieelarvest eraldatud kümme miljonit krooni. Jõgeva maakonnas tuleb tagada riigi hoolduses olevate veejuhtmete korrasolek 481 km ulatuses.

Väga suur huvi on põllumeestel põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri toetuste vastu. Eesti Maaelu Arengu Kava  2007-2013  nägi ette Eesti põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime  parandamiseks 554 miljonit krooni toetusperioodil.

2010. aastal toetatakse maaparandussüsteemide korrastamist, teede ehitust 120 miljoni krooniga,  2011. a on toetussumma umbes 60 miljonit krooni.

Selleks, et tagada toetusrahade sihipärane kasutamine,  on Põllumajandusameti  Jõgeva keskus  tegelenud täiendavate rahade taotlemisega  eesvoolude korrastamiseks, et maaparandussüsteemidest välja voolaval veel  poleks takistusi.

Juba 1999. aastal oli tollasel Jõgeva Maaparandusbürool koos Soome Salaojakeskuse OY-ga ühisprojekt, mis oli suunatud kompleksselt drenaažisüsteemide ja eesvoolude korrastamisele.

Aastatel  2002 – 2010 taotleti riiklikke ja  Euroopa Liidu struktuurifondide  toetusi  ja korrastati Jõgevamaa suurematest jõgedest  Amme, Kullavere, Laeva ja Umbusi jõgi. 2010. aastal  on esitatud taotlus toetuse saamiseks Onga jõe korrastamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on vooluveekogude ökoloogilise seisundi  või ökoloogilise potentsiaali parandamine. Toetust antakse kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks, kalade rände soodustamiseks, sootide avamiseks, koprapaisude likvideerimiseks.

Eeltööd on tehtud  ÜF-st toetuse saamiseks Põltsamaa ja Pedja jõe korrastamiseks Jõgevamaal. Kokku on jõgede korrastamiseks ette nähtud  150 miljonit krooni,  millest tänavu eraldatakse esimeses  taotlusvoorus  50 miljonit krooni.

Jõgevamaa jõed on aastatega muutunud läbitavaks kanuumatkajatele, rajatud on kalapääse ja kalade kudealasid. Tagasiside jõeäärsetelt maaomanikelt on olnud positiivne.

Loodame, et kõik need tööd tagavad jätkusuutliku ja  stabiilse põllumajandustootmise Jõgevamaal.

i

ILMAR TUPITS, Põllumajandusameti Jõgeva keskuse juhataja 

blog comments powered by Disqus