Maakonnas tegutseb aktiivselt kolm noorte osaluskogu

Jõgevamaa on tegemas oma esimesi samme noorte kaasamises. Tulemuslikult tegutseb kolm noorte osaluskogu – Jõgeva linna noortevolikogu, Saare valla noortevolikogu ja Jõgevamaa noortekogu. Uut hoogu ja värskeid mõtteid oma tegevusele saadi kohtumiselt Eesti Noorteühenduste Liiduga (ENL).

Noorte osaluskogude süsteem on Eestis uus ja alles väljatöötamisel. ENL-i visiidi käigus koguti mõtteid uute noorte osaluskogude loomiseks järgmisel aastal. Visiidid võimaldavad koguda kõikide noorteühenduste ideed, need koondada ja rakendada noorte poliitikas. ENL-il on väljund Haridus- ja teadusministeeriumi noorteosakonnas Eesti Noorsootöö Keskuse näol, kes tegeleb riikliku noortepoliitika elluviimisega.

Saare valla noortevolikogu

Saare vallal sai noortevolikogu loomisega teoks ammune unistus. Kuna noortevolikogu on alles oma tööd alustanud, pole ette näidata suuri tegusid. Kuid selle poole liigutakse, sest valminud on noortevolikogu tuleva aasta tegevuskava, mis annab võimaluse juba reaalseteks tegevusteks. Noortevolikogu liikmed on tublid ürituste korraldajad.  Kõike võetakse ette samm sammu haaval. Edukas näide on valimised, mis olid väikest kohta arvestades väga menukad. Hääletamine ja tulemused on noortes suurendanud motivatsiooni tegelemaks vallas noori puudutavate küsimustega.

Saare vallas on noortele läbi osaluskogu võimaldatud mõtestatum ja sihipärasem tegevus. Läbi noortevolikogu töö tunnevad noored suuremat kohustust – nad peavad reaalselt  otsustama neid vahetult puudutavate asjade üle. Vald näeb loodud noortevolikogus võimalust saada tulevasi liikmeid vallavolikokku, noori inimesi, kes soovivad ise areneda ja edendada ka oma kodukandi elu.

Oma eduloo alguses tunnetab Saare vald ka probleemi, millele hetkel veel lahendus puudub. Eeldatakse, et noortevolikogu töös osalevad noored, kellel on juba mõningane elukogemus –gümnaasiumiõpilased või üliõpilased. Ent kahjuks elavad nemad juba väljaspool valda ja on seotud muude ettevõtmistega. 

Jõgeva linna noortevolikogu

Jõgeva linna Noortevolikogu on töötanud 10 kuud, peamiselt sündmustepõhiselt. Kohtuti Jõgeva ettevõtjatega ja arutati koostöövõimalusi. Jõgeva linna päevadel toimunud laadal korraldas noortevolikogu tunnuslause leidmiseks konkursi ja linna ajalugu puudutava loengu ning tutvustas noortele streetsurfingut.

Jõgeva linnavalitsuse noorsootöö peaspetsialisti Nele Graversoni sõnul on noorte huvi noortevolikogu vastu vähendamas hirm teadmatuse ees. Volikogu tekitab noortes seose paberitega, igava jutu ja istumisega. Samuti tundub esialgu keeruline linnavolikogu tööga sammu pidada. Seega pole põhiline sihtgrupp, 15-18 aastased, osalemisest huvitatud.

Visioon oleks luua kestlik noortevolikogu, kes teeks regulaarset koostööd linnavolikoguga. Nele Graversoni arvates on see pikaajaline ettevõtmine, mis nõuab pidevat eeltööd. Praegu näeks ta noortevolikogu ideaalliikmena 16-aastast noort, kes on gümnaasiumis õppides võimeline noortevolikogus pikaajaliselt tegutsema. Samas on need noored tulevased üliõpilased, kes läbi eelneva osalemise leiaksid tagasitee kodulinna.

Praeguse noortevolikogu aseesimehe Teele Soopalu sõnul oli noortevolikogu tema jaoks uus väljakutse. Kuigi ta pole varem sellise asjaga tegelenud, olid tema kui ka teised noored noortevolikogu tööst teadlikud. Kindlasti sooviks ta uues koosseisus jätkata, juba eelkõige sellepärast, et aidata uutel liikmetel paremini sisse elada. Teele näeb edaspidise vajadusena koostöö arendamist. Praegu tegutsevad noortevolikogu ja kohalik omavalitsus eraldi üksustena. Kuid oluline on mõista üksteise tegutsemise olulisust.

Nele Graversoni sõnul olekski tuleva aasta eesmärgiks viia noored linnaga kokku. Toimuda võiksid regulaarsed kohtumised vabamas keskkonnas linnapea, abilinnapea ja teiste linnaametnikega, mis kaotaks piirid noorte ja ametnike vahel.

22.- 24. novembrini toimusid taas noortevolikogu valimised. Sel aastal oli üllatuslikult suurenenud noorte huvi nii valijate kui kandideerijate osas, viimaseid oli kokku 19. Kindlasti ei ole edukas valimisprotsess veel kõigi unistuste täitumine. Uuel koosseisul tuleb täiendada põhimäärust ja koostada tegevuskava. Järgmisel aastal loodetakse teha rohkem teavitustööd noortele, et neil oleks aimu noortevolikogust, sest umbes pooltel pole päris selge, mis on noortevolikogu ja kellele mõeldud. 

Jõgevamaa noortekogu

2006. aastal loodud maakondlikul tasandil tegutsev Jõgeva noortekogu tähistas 29. novembril oma viiendat sünnipäeva. Mitme tegevusaasta käigus on korraldatud mitmeid üritusi, koolitusi, osaletud heategevuslikus ja vabatahtlikus töös. Nüüdseks on noortekogus esindatud Jõgeva linn ja vald ning Põltsamaa linn.

Seega kerkib esile probleem – noored pole esindatud tervest maakonnast. Kuidas seda muuta ja mitte hakata dubleerima Jõgeva linna noortevolikogu tööd? Algselt oli eesmärk üsna kitsas – olla nõuandev kogu maavanemale. Nüüd on tegevus laienenud ja vastutus suurenenud ning soovitakse leida võimalus kogu maakonna noorte ühendamiseks.

i

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus