Maaelukomisjon pidas aru Jõgeval

Teisipäeval pidas riigikogu maaelukomisjon taas väljasõiduistungi Jõgevamaal Eesti Taimekasvatuse Instituudis. See oli jätk komisjoni 30. juulil toimunud erakorralisele istungile. Seekord olid kõne all põua mõju põllumajandussektorile ja olukorra leevendamiseks rakendatud meetmed.


„Teemadering, mis seotud põuaga, laieneb iga päev,“ ütles maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk.

Istungist osa võtma olid peale maaeluminister Tarmo Tamme kutsutud veel maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi ametnikud, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektor Jaan Kallas, Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juhatuse esimees Raul Rosenberg ning juhatuse liige Madis Reinup, ETKI direktor Mati Koppel, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Aiandusliidu juhid ning Jõgevamaa ja Tartumaa põllumeeste liitude juhid ning juhatuse liikmed.

20 miljonit käibelaenudeks

Põllumajandusminister Tarmo Tamm tegi kokkuvõtte sellest, mis on tehtud ja kuidas on areng kulgenud eelmisele istungile järgnenud aja jooksul. Ta pidas väga oluliseks MES sihtkapitali suurendamist 20 miljoni euro võrra. „See on olnud väga vajalik samm põllumeeste aitamiseks, et leevendada põuast tingitud käibevahendite puudust. Esmaspäeval kinnitas MES ka väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele suunatud käibekapitalilaenu tingimused,” teatas ta.

Minister rõhutas, et PRIA on lubanud pindala- ja loomatoetused  põllumeestele sel aastal varem välja maksta.

Tarmo Tamm andis ülevaate põllumajandusministeeriumi tööst Euroopa Komisjoni, pankade ja kokkuostjatega, et leida võimalusi põllumeeste olukorra leevendamiseks. Samuti rääkis ta maaeluministeeriumi koostööst keskkonnaministeeriumi, keskkonnainspektsiooni ja keskkonnaametiga, et leida veekasutuse osas põllumeestele sobivaid lahendusi.

Juttu oli ka eelmisel istungil kõne all olnud erakorralise või hädaolukorra väljakuulutamisest.

„Minule teadaolevalt ei ole ükski meie naaberriik, ka mitte Läti, erakorralist olukorda välja kuulutanud. Iga liikmesriigi seadusandlused on erinevad,“ ütles minister Tamm.

Toetusi varem maksta ei saa

PRIA peadirektor Jaan Kallas rääkis ameti võimalustest tuua põllumeestele makstavate toetuste tähtaegu ettepoole. Septembri algusest lubab PRIA välja maksta erakorralise toetuse vilja-, kartuli- ja avamaaköögiviljakasvatajatele mulluse liigniiske perioodi tekitatud kahju eest.

Oktoobris-novembris saavad põllumehed kätte põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetused. Alates detsembri algusest hakatakse maksma otsetoetusi. Neid ei saa Euroopa Liidu määruse järgi teha enne 1. detsembrit, kui toetusi makstakse ühes osas, nagu Eestis tehakse. Mitmes osas maksmise puhul jääks teine osa maksest kindlasti järgmisse majandusaastasse, mis põllumeeste ühingutele 2013. aastal, kui see otsustati, ei sobinud.

„Me oleme aastast 2015 igal aastal maksnud toetusi välja varem kui eelmisel, välja arvatud 2016. aasta heinaseemnetoetuse meede,“ ei jätnud peadirektor rõhutamata PRIA head tahet.

„Toetusi saab välja maksta siis, kui kõik kontrollid, nii kohapealsed kui administratiivsed, on teostatud,“ tuletas Jaan Kallas meelde.

Põuakahjudest tuleb teada anda

Otsetoetuste ja MAKi pindalatoetuse nõudeid sai PRIA põua tõttu leevendada. Otsetoetuste puhul arvatakse maa toetusõiguslikuks ka juhul, kui PRIA tuvastab, et kultuur on külvatud, kuid põua tõttu ikaldunud, või kui kultuur on ikaldunud ja selle tõttu umbrohtunud.

„Selleks, et me saaksime muredele reageerida, tuleb meie taotlejatel PRIAt põua tagajärgedest teavitada. Teavitamise kord on kirjas PRIA infolehel, pannakse kodulehe esileheküljele, saadetakse konsulentidele ja talunike organisatsioonidele,“ tuletas PRIA peadirektor meelde. „Meie pea 17000 toetusetaotlejast oli 14. augustiks põuakahjudest teavitanud ainult 35,“ nentis Kallas, olles mures, et viimasel minutil ei laekuks liiga palju taotlusi.

Keskkonnaameti keskkonnaosakonna vee valdkonna juhtivspetsialist Triin Mägi andis ülevaate vee erikasutusloa taotlemise ja muutmise korrast ning kitsaskohtadest, rõhutades, et vee erikasutusluba vormistades või muutes tuleb ette näha võimalus taotleda erisusi.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus