Uuest aastast saab raske ja sügava intellektihäirega täisealistele taotleda päeva- ja nädalahoidu

Tulevast aastast on raske või sügava intellektihäirega täiskasvanutel võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust ühes kuus kuni 21 ööpäeva. Teenus aitab vähendada lähedaste hoolduskoormust ning annab intellektihäirega täisealisele võimaluse elada oma kodus, teatas sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooninõunik.

“Päeva- ja nädalahoiuteenus on mõeldud inimestele, kes ei ole ise võimelised enese eest hoolitsema ja vajavad selles kõrvalabi,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. “Sellega toetab riik ka kohalikke omavalitsusi oma inimeste abistamisel, et vähendada perede hoolduskoormust ning pakkuda inimestele nende vajadustele vastavat teenust.”

Raske ja sügava intellektihäirega inimesele tagatakse lisaks tavapärastele igapäevaelu toetavatele tegevustele ka juhendamine ja abistamine riietumisel ja söömisel ning hooldus- ja hügieenitoimingutes. Samuti nõustatakse teenust saavate inimeste lähedasi mõistmaks ja tulemaks toime inimese erivajaduse ja võimalike käitumise eripäradega. Teenuse kasutajal tuleb tasuda omaosalus toitlustuse ja ööbimise korral ka majutuse eest. Omaosaluse tasumiseks on võimalik vajadusel taotleda abi kohalikult omavalitsuselt.

Suurema hooldusvajadusega inimeste toetamiseks tagatakse määrusega sellele teenusele riiklik maksimaalne hind: ööpäevasel teenusel 45 ja päevasel 35 eurot. Kuna erinevaid võimalusi ja lahendusi pakkuv teenuse osutamine nõuab teenuseosutajalt paindlikkust ja teatud hulga personali tööl hoidmist, arvestatakse talle ka valmisoleku tasu 65 protsenti teenuse maksumusest. Teenuse taotlemiseks peab inimene pöörduma Sotsiaalkindlustusametisse<https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/juhtumikorraldajate-kontaktandmed>. Jõustuv määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/115122017005

Vooremaa