Tänasest jõustub uus lõhkematerjaliseadus

Tänasest hakkab kehtima uus lõhkematerjaliseadus, mis reguleerib nii lõhkematerjalide kui pürotehniliste toodete käitlemist. Uue seadusega kaasajastatakse varasemad ja kaotatakse üleliigseks muutunud lõhkeainete käitlemise nõuded, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsleri Kristi Talvingu sõnul on muutuse ajenditeks pürotehniliste toodete senisest ohutumaks muutmine ning vajadus tõkestada toodete ebaseaduslikku müüki.

“Ebaseadusliku turu õitsengut soodustavad ELi riikide erinevad nõuded toodetele, aga ka erinevad müügi- ja kasutuspiirangud. Kuna uued nõuded lubavad edaspidi turule vaid varasemast ohutumaid ja väiksema võimsusega tooteid, siis muudab see ebaseadusliku müügi majanduslikult vähem otstarbekaks. Samuti väheneb võimalus, et inimese kätte satub keelatud või ohtlik toode,“ sõnas asekantsler. „Lisaks on oluline ajakohastada toodete müügi- ja kasutuspiirangud, et need ei oleks võrreldes teistes riikides kehtivate piirangutega diskrimineerivad ja ei seaks ettevõtjatele täiendavaid kohustusi,“ lisas Talving.

Seadus sisaldab mitmeid olulisi muudatusi pürotehnilistele toodetele. Müüjad ei pea enam tavaisikule kasutamiseks lubatud kõige võimsamate pürotehniliste toodete (F3 kategooria) müügitehingut registreerima, kuivõrd uutele nõuetele vastavad tooted tähendavad tarbijale ohutumaid ja väiksema võimsusega pürotehnilisi tooteid võrreldes vanade nõuetega. Ühtlasi lihtsustatakse erinevaid loamenetlusi (isiku tegevusloa -, käitlemiskoha -, veo loa menetlusi jne). Muudetakse ka reklaaminõudeid, et pürotehnilise toote reklaamile kehtivad reklaamiseaduse üldsätted, sealhulgas ohtlikke aineid sisaldava toote reklaami nõuded. Täiendavalt peab pürotehniliste toodete reklaamis juhtima tähelepanu vajadusele arvestada avalikus kohas käitumise nõudeid.

Võrreldes kehtiva regulatsiooniga saavad inimesed edaspidi kõige võimsamat (F3 kategooria) ilutulestikku osta alates 18. eluaastast, praegu on vanusepiiriks 21 eluaastat. Eraisikutele seatakse pürotehniliste toodete maksimaalne koguse piir (20 kg), mida võib kodustes tingimustes hoida. Seadus ei tee järeleandmisi sisulistes nõuetes – ei muudeta avalikus kohas käitumise reegleid, endiselt on keelatud öörahu rikkumine ja ka paugutite jaemüügi ning kasutamise keeld jääb kehtima.

Seaduse terviktekstiga saab tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/121062017001
Vooremaa