Riigikogu liige võib täita samal ajal ka valla- või linnavolikogu liikme ülesandeid

Riigikohtu hinnangul on põhiseadusega kooskõlas riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus, mis võimaldab olla nii riigikogu kui kohaliku omavalitsuse volikogu liige, teatas riigikohtu kommunikatsiooniosakonna juhataja.

Riigikohtusse pöördusid Kõpu, Lääne-Saare, Vormsi ja Kose vallavolikogud, kes taotlesid riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse põhiseadusevastaseks tunnistamist.

Riigikohtu hinnangul ei nõua põhiseadus, et kohaliku elu küsimusi otsustavatel isikutel ei võiks olla vähimatki puutumust riigielu küsimuste otsustamisega. “Olukord, kus riigikogu liikmed mõistavad paremini kohaliku elu probleeme, tagab ka kohaliku omavalitsuse üksuste õiguste ja huvide laiemat arvestamist seadusandja tegevuses,” sõnas kolleegium.

Vaidlustatud seadusest ei tulene kohalikule omavalitsusüksusele kohustust kujundada oma tööaega selliselt, et see arvestaks riigikogu tööajaga. “Volikogu kehtestab oma tööaja ise ning kõnealused seadused volikogu pädevust ei kitsenda. Et volikogu ei ole üldjuhul volikogu liikme põhitöökohaks, siis tuleb selle tööaeg korraldada nii, et see võtaks arvesse kõigi volikogu liikmete huvisid, sh arvestaks nende vajadusega jätkata ka oma põhitöökohal töötamist. Riigikogu liige kui parlamendis põhitöökohta omav isik ei erine selles osas teistest volikogu liikmetest,” märkis riigikohus.

Silmas tuleb pidada, et Eesti on parlamentaarne riik ning peamisteks poliitilisteks jõududeks on erakonnad. Viimased seavad endale eesmärgiks teostada nii riigivõimu kui ka võimu kohaliku omavalitsuse tasandil. Seega on normaalne, et erakonnad on ühtlasi esindatud nii riigikogus kui ka kohaliku omavalitsuse volikogus. Riigikogu liikmetele suunatud keeld kuuluda samaaegselt kohaliku omavalitsuse volikogusse on seega ülearune, kuna sama erakond võib niikuinii olla esindatud mõlemas.

Eelnevast tulenevalt jättis riigikohus vallavolikogude taotlused rahuldamata. Seadus jõustub alates 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päevast.

Vooremaa