Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning ka varem lõpetanud, kes soovivad 2016. a riigieksameid teha, peavad hiljemalt 20. jaanuaril eksamite infosüsteemis (EIS) riigieksamitele registreeruma, teatas sihtasutuse Innove kommunikatsioonijuht.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ning võõrkeele riigieksamid. Lisaks riigieksamitele tuleb teha gümnaasiumi koolieksam ja õpilasuurimus või praktiline töö (praktilist tööd ei tehta eksternina kooli lõpetamisel).

Matemaatika riigieksami puhul peab õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel. Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Ta saab sooritada inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1 või B2 tase. Teine võimalus on valida Innove vahendatud rahvusvaheline prantsuse, saksa või vene keele eksam, mille edukal sooritamisel omandab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Kolmanda võimalusena võib õpilane esitada rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami vähemalt B1 tasemel läbimise tunnistuse, mis vabastab ta võõrkeele riigieksamist. Vastav eksamitunnistus peab olema kehtiv vähemalt 31. augustini 2016 ning see tuleb kooli esitada hiljemalt 20. jaanuaril. Soovi korral võib õpilane sooritada inglise keele riigieksami ja lisaks ühe Innove vahendatud rahvusvahelise eksami.

Riigieksamitele registreerimise tähtaeg eksamite infosüsteemis (https://eis.ekk.edu.ee/eis/) on 20. jaanuar. Eksamitele on võimalik registreerida ka riigiportaali www.eesti.ee<http://www.eesti.ee/> vahendusel. Kui õpilasel puudub võimalus registreerida end eksamite infosüsteemi või riigiportaali kaudu, teatab ta oma valikud koolile samuti 20. jaanuariks. Koolid saavad eksamite infosüsteemis oma õpilaste registreerimise seisu jälgida ja kontrollida kuni 30. jaanuarini.

Võrreldes möödunud aastaga on muutunud keeleeksamite salvestamise kord. Kui varem salvestati ainult eesti keele teise keelena riigieksami suuline eksamiosa ja inglise keele eksamit salvestati ainult õpilase soovil, siis nüüdsest on suulise osa salvestamine kohustuslik ka inglise keeles.

Selle aasta riigieksamid algavad 25. aprillil eesti keele eksamitega ning lõpevad 3. juunil matemaatika lisaeksamiga. Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 19. juunil eksamite infosüsteemi ja riigiportaali www.eesti.ee<http://www.eesti.ee/> kaudu. Riigieksami e-tunnistused on kättesaadavad ja alla laaditavad alates 19. juunist eksamite infosüsteemist või riigiportaali www.eesti.ee<http://www.eesti.ee/> päringukeskkonnast.

Täiendavat teavet riigieksamite kohta leiab: www.innove.ee/et/riigieksamid<http://www.innove.ee/et/riigieksamid>
SA Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas.
Vooremaa