Probleemide vältimiseks tuleb kütteseadmeid õigeaegselt hooldada

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab meelde, et kütteseadmeid (gaasiseadmed, auru-, kuumavee- ja vedelikukatlad) tuleb kontrollida ja hooldada enne igat kütteperioodi, et ära hoida võimalikke avariisid ning vältida kõrgeid küttekulusid. Hoolduse õigeaegne tegemata jätmine, kütteseadme vale seadistamine ja valesti valitud kütus võivad põhjustada seadme efektiivsuse langemise ning selle kasutusea lühenemise. Hooldamata katla kasutamine võib kergemal juhul kaasa tuua rahalise kulutuse remonttöödele, halvimal juhul lõppeda tulekahju ning vara hävimisega.

Kütteseadmete paigaldamisel ning hooldamisel tuleb järgida kasutusjuhendit ning selles välja toodud hoolduse sagedust. Sõltuvalt seadme liigist võib hooldustöödel vaja minna ka spetsiaalseid vahendeid, mistõttu on vajalik kaasata pädev spetsialist.

Gaasiseadmega seotud korstna või lõõride hooldustöid võib teha ainult vastavat kutset omav spetsialist, andmed selliste spetsialistide kohta on kättesaadavad kutseregistrist.

Lisaks hooldusele tuleb järgmistele kateldele teostada regulaarselt audit:

Aurukatlad, mille töörõhk on üle 1,0 baari või mille maht on üle 1 m³;
Kuumaveekatlad, mille töötemperatuur on üle 120ºC või mille maht on üle 1 m³;
Vedelikukatlad, mille töötemperatuur jääb üle vedeliku keemistemperatuuri rõhul 1,0 baar või mille maht on üle 1 m.
Auditid tuleb eelpool nimetatud kateldele teostada järgmise sagedusega:
Kord aastas- kasutuskontroll, millega tehakse kindlaks, kas katla kasutamine on ohutu.
Kord iga nelja aasta tagant- visuaalne uuring, millega tehakse kindlaks, kas katel ja selle osad on nii seest- kui väljastpoolt korras.
Kord iga kaheksa aasta tagant- survekatse, millega tehakse kindlaks, kas katla osad on piisavalt tugevad ja nende vahelised liited piisavalt tihedad.
Katla omaniku kohustus on jälgida auditi teostamise tähtaegasid. Katla käitamise perioodiga kattuvad visuaalse uuringu või survekatse teostamise tähtajad ei ole aluseks auditi tähtaegade edasilükkamiseks. Seega on soovitatav auditikohustusliku katla visuaalne uuring või survekatse teostada ära enne kütteperioodi algust, et vältida katla ülevaatuseks vajalikku seiskamist kütteperioodi keskel.
Surve ja gaasiseadmete auditit võib teostada vastava pädevusega ettevõte, Eestis omavad sellist pädevust Inspecta Estonia OÜ, Tehnoaudit OÜ ja TÜV Eesti OÜ (ainult surveanumad ja torustikud).

Vooremaa