Piimalehmade ja sigade kasvatajad saavad kätte erakorralise toetuse

Märtsikuu viimastel päevadel maksab PRIA 510 piimalehma pidajale ja 45 sealiha tootjale välja kokku 13 246 456 eurot erakorralist toetust, mille taotlemine toimus 30. jaanuarist 8. veebruarini. 146 loomapidajat võtsid kohustuse mitte suurendada loomade arvu oma karjas enne 1. maid 2017 ning nendele toetuse määramine otsustatakse pärast seda, kui nõude täitmist on kontrollitud, teatas PRIA pressiesindaja.

Erakorralise kohandamistoetuse eelarve on kokku 16 162 246 eurot, sellest pool pärineb Euroopa Komisjonilt ja sama palju Eesti riigieelarvest. Eelarvest 21 protsenti kasutatakse sealihatootjatele ja 79 protsenti piimatootjatele toetuse maksmiseks.

Toetatakse väikesemahulist põllumajandustootmist ja tootmise mittesuurendamist, kuna väiketootjad on piimaturul kriisiolukorras tegutsedes olnud majanduslikult eriti haavatavas seisus. Sealihatootjate tegevus on oluliselt mõjutatud sigade Aafrika katkust ja turuhäiretest. Tootmise mittesuurendamine kriisi tingimustes aitab piirata piima ja sealiha pakkumist, mõjudes turgu stabiliseerivalt.

Jõgevamaalt said 28 piimalehma pidajat toetust 820 384 eurot ja viis seapidajat toetust 25 278 eurot.

Toetuse saamise tingimused sätestab määrus ning õigus toetusele on seotud taotleja nimel registreeritud loomade arvuga määruses sätestatud ajahetkel. Piimatootjatel pidi olema kehtiv toorpiima turustamise veterinaartõend, tegevusluba piima käitlemiseks või leping piimaveiste jõudluskontrolli läbiviimiseks. Ühe piimalehma kohta maksti toetust 153,63 eurot.

Kuna sealihatootjate esitatud kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületas 21  protsenti eelarvest, vähendas PRIA kõiki määruses toodud ühikumäärasid proportsionaalselt. Ühikumäärad on seotud sellega, kas ja millises seakatkuga seotud piirkonnas sigu kasvatatakse.

Kõigile toetust taotlenud loomapidajatele PRIA siiski toetust määrata ei saanud. Otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhtivspetsialist Gerli Toom selgitas: “Taotlus jäeti rahuldamata 101 piimatootjal, neist 95-l puudus toorpiima turustamise veterinaartõend, tegevusluba piima käitlemiseks või leping piimaveiste jõudluskontrolli läbiviimiseks. 5 taotlejat ei pidanud 1.12.2016. a seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühte piimatõugu lehma; ühel polnud täidetud muud määrusega sätestatud nõuded.”

Sealihatootjatest jäeti taotlus rahuldamata 13 taotlejal, neist 10-l jäi toetussumma alla 100 euro. Kolm toetuse soovijat ei omanud registri andmete kohaselt määruses nõutud ajal vähemalt ühte siga.

Toetuse saajate andmed on avaldatud PRIA kodulehel.<http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/loomakasvatus/erakorraline_kohandamistoetus/>

Vooremaa