Peipsi kalanduspiirkonda investeeritakse 4,5 miljonit eurot

Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve kalanduspiirkonda investeeritakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014-2020 vahendusel järgmise viie aasta jooksul 4,5 miljonit eurot, teatas maaeluministeeriumi avalike suhete osakond. Suurima tähelepanu all on investeeringud kalasadamate uuendamisse ning kalurite tegevuste mitmekesistamisse.

“Soovime jõuda lõpule piirkonna kalasadamate arendamisega,” ütles Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse esimees Urmas Pirk Mustvees peetud kalandustoetuste infopäeval. “2023. aastaks peaks Ida-Virumaad, Jõgevamaad, Tartumaad ja Põlvamaad hõlmavas kalanduspiirkonnas olema 15 kaasaegset kalasadamat,” selgitas Pirk. Samuti plaanitakse toetada investeeringuid kalatoodete töötlemisse, et kutselised kalurid saaksid toodangu lõppväärtusest praegusest suurema osa.

Pirki sõnul on oluliseks tegevussuunaks Peipsi piirkonna avamine külastajatele, sest praegu on järvele vaid üksikud avalikud juurdepääsud. “Et järvele pole korralikke juurdepääsusid ja turistidele suunatud teenuseid on pigem vähe, siis ei kasuta me Peipsi järve tegelikku potentsiaali ära,” ütles Pirk. Seepärast plaanitakse toetada näiteks puhke- ja supluskohtade rajamist ja uuendamist, piirkonnas majutusvõimaluste parandamist ja 80 uue paadikoha avalikku kasutusse andmist.

Kokku kavandatakse EMKF 2014-2020 rakenduskava 129,6 miljoni suurusest eelarvest rannapiirkondade arendamiseks 27,7 miljonit eurot. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia järgi investeeritakse piirkonnale eraldatud 4,54 miljonist eurost 30% kalasadamate uuendamisse, 25% kutseliste kalurite tegevuste mitmekesistamisse, 20% kalandustoodete töötlemisse ja turustamisse, 20% kalandustraditsioonide edendamisse ja 5% kudealade taastamisse.

EMKF 2014-2020 rannapiirkondadele suunatud vahendid jagatakse kohalike tegevusgruppide koostatud kalanduspiirkonna arengu strateegiate alusel. Eestis on kokku kaheksa kalanduspiirkonda.

EMKF 2014-2020 on programm, mis pakub rahalisi vahendeid Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks. Perioodil 2014-2020 on fondi Eesti rakenduskava eeldatavaks mahuks 129,6 miljonit eurot, millest 100,9 miljonit eurot tuleb EMKF vahenditest ja 28,6 miljonit eurot Eesti riigieelarvest.

Vooremaa