Päästeamet ootab tuleohutuse enesekontrolli aruandeid ka veebikeskkonna kaudu

Alates jaanuarist saavad kõik tuleohutuse enesekontrolli aruande esitamise kohustusega asutused ja ettevõtted esitada taaskord päästeametile eelneva kalendriaasta tuleohutusaruannet interneti iseteeninduskeskkonnas. Aruande esitamise tähtaeg on märtsi lõpp, teatas päästeameti tuleohutuskontrolli teenuse ekspert.

Enesekontrolli eesmärk on ise ja õigeaegselt avastada tuleohutusalased ohud hoones ning tuua välja tegevused nende kõrvaldamiseks või kontrolli all hoidmiseks. Aruannet saab lihtsalt täita järgneval aadressil https://tuleohutusaruanne.ee/.

Päästeameti tuleohutusjärelevalve tuleohutuskontrolli teenuse ekspert Tagne Tähe sõnul on kõikidel eelmisel aastal veebipõhiselt aruannet täitnutel sel aastal lihtsam. “Interneti iseteeninduskeskkond võimaldab varasemalt seal täitnutel juba uusi andmeid sisestada mugavamalt, kuna osa infot, mis vajab edastamist ja on ajas muutumatu, on juba eelneval aastal lisatud. Samuti on selline andmeedastus ja -töötlus kiirem, kuna võimalikud vead ja puudused tulevad juba täitmise faasis automaatselt välja. Süsteem kontrollib, et inimesed ei teeks lihtsaid näpuvigu, mis sageli sisse kipuvad tulema ja mille tõttu aruanne puudulikult täidetuna tuleb selle esitajale tagastada. Lisaks saab aruannet keskkonna kaudu edastada täitmiseks ka mitmele erinevale inimesele,” põhjendas Tähe iseteeninduskeskkonna kaudu esitatavate aruannete eeliseid.

“Kõik, kes varasemat ei ole veel Internetis aruande täitmist proovinud, võiksid seda sel aastal teha,” lisas Tähe.
Enesekontrolli tuleohutusaruanne tuleb esitada ehitiste kohta, kus paiknevad lasteaiad, koolid, majutusasutused, ravi- ja hoolekandeasutused, kaubanduskeskused, suuremad põllumajandus- ja tööstushooned, kõrg- ja büroohooned (üle 300 kasutajaga hooned), maa-alused garaažid ja elutähtsat teenust pakkuvad asutused. Aruannet ei tule koostada eluhoonete ja väiksemate ettevõtete/asutuste hoonete kohta, kus puudub reaalne tule- või plahvatusoht. Täpsemalt leiab kriteeriumid riigiteatajasthttps://www.riigiteataja.ee/akt/113092013005.
Aruande esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral võidakse isikut karistada rahatrahviga kuni 2000 eurot.

Tuleohutusaruannete koostamise ja esitamise nõue tuleneb tuleohutuse seadusest. 2012. aasta 1. jaanuaril kehtima hakanud nõudega tekkis tavapärasest kõrgema riskiohuga hoonete valdajatele kohustus tuleohutusaruandesse kirja panna ehitise tuleohutusalane olukord ning esitada aruanne päästeametile üks kord aastas. 2015. aasta kohta tuleb tuleohutusaruanne esitada hiljemalt 2016. aasta 31. märtsiks.
Rohkem infot http://www.päästeamet.ee/et/ettevotjale/tuleohutus/enesekontroll.html

Vooremaa