Ohtlike jäätmete käitlemine vajab otsustavat sekkumist

Riigikontrolli hinnangul tuleks keskkonnaministeeriumil senisest enam pöörata tähelepanu ohtlike jäätmete käitlemisele, kuna ministeeriumi allasutuste tegevus ohtlike jäätmete käitlejate ohjamisel pole seni olnud piisavalt tulemuslik ning riigi ohtlike jäätmete aruandlus sisaldab palju ebaõigeid andmeid, teatas riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja.

Samuti ei ole riik taganud ohtlike jäätmete lõppladestamise võimalust, kuna riigi omandis olevat Vaivara ohtlike jäätmete käitlemiskeskust ei ole tulemuslikult hallatud ja selle töö on peatunud alates 2012. aasta sügisest.

Riik on olnud saamatu riigi ohtlike jäätmete kogumiskeskuste haldamisel, sest keskustes pole suudetud tagada jäätmete nõuetekohast käitlemist. Vaid Tartu keskuses on aastate jooksul tagatud eesmärgipärane ohtlike jäätmete käitlemine. Vaivara ja Tallinna keskusi on kasutatud vaid kolmandikus mahus, kuna nende võimsus on olnud üledimnesioneeritud ning seadmed ei ole olnud sobivad. Juba 2006. aastal soovitas Riigikontroll riigil kaaluda keskuste võõrandamist, viidates vajadusele keskenduda pigem ohtlike jäätmete käitlemise üldisele korraldusele. Tallinna ja Tartu keskused müüs riik maha 2015. aasta alguseks. Vaivara keskus, mis on endiselt riigi omanduses ja ainuke ohtlike jäätmete ladestamispaik Eestis, seisab alates 2012. aasta sügisest kasutuseta. Vaivara keskusel puudub siiamaani prügila nõrgvee puhasti, mille tõttu on reostunud ka ümbritsev keskkond.

Ametliku statistika andmetel tekkis 2013. aastal Eestis 264 000 tonni ohtlikke jäätmeid (v.a põlevkivijäätmed). 70 protsenti käideldud ohtlikest jäätmetest taaskasutati. Samas puudub kindlus olemasolevate andmete õigsuses, kuna riigi jäätmearuandlus ei ole perioodil 2007–2013 kajastanud tõeselt ohtlike jäätmete käitlemise olukorda ega seisu. Näiteks on 2013. aasta jäätmearuandes taaskasutamine viiendiku võrra suurem ja aasta lõpus käitlemata ohtlike jäätmete kogus kaks korda suurem tegelikust.

Jäätmearuannetes olevad olulised vead ja ebakõlad viitavad riikliku kontrolli puudujääkidele. Keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon ei ole suutnud tagada, et jäätmearuannetes esitatud andmete õigsust põhjalikult kontrollitakse. Selle üks põhjus on ohtlike jäätmete andmetega seotud infosüsteemide ebatõhus toimimine. Seetõttu on vigade ja ebakõlade leidmine aruannetest raskendatud ning see mõjutab kogu riigi ohtlike jäätmete andmete usaldusväärsust.
Riigikontroll auditeeris, kas riik on korraldanud ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete nõuetekohase käitlemise ning vältinud seeläbi ohtu keskkonnale ja inimese tervisele. Erilist tähelepanu pöörati riigi rajatud ohtlike jäätmete kogumiskeskustele, mida riik peab heaperemehelikult majandama, ning ohtlike jäätmete aruandluse õigusele.

Riik on alates 1990ndatest ohtlike jäätmete kogumiskeskustesse investeerinud 10 miljonit ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise vahehoidlasse ligikaudu 30 miljonit eurot. Aastatel 1999-2006 rajas riik Vaivara, Tallinna ja Tartu ohtlike jäätmete kogumiskeskuse.
Aruanne: http://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=13331&AuditId=2352
Vooremaa