Minister: Järgmisel aastal tõuseb nii kooli- kui lasteaiaõpetaja palk

Täna kohtub minister Mailis Reps Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti  Õpetajate Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu  esindajatega, et leppida kokku uus õpetajate töötasu alammäär, teatas ministeeriumi kommunikatsioonispetsialist.

“Valitsus on leppinud tuleva aasta riigieelarve eelnõus kokku täiendavates vahendites õpetajate palkadeks, mis lubab tõsta õpetajate töötasu  alammäära 1150 euroni ehk 100 euro võrra praegusest enam,” ütles minister Reps. See tähendab, et õpetajate keskmine töötasu tõuseb vähemalt 1380 euroni, kuna riik annab kohalikele omavalitsustele raha ka  õpetajate palkade diferentseerimiseks. Lisaks riigitoetusele  panustavad kohalikud omavalitsused samuti õpetajate palkadesse, siis on võimalik, et keskmine õpetajate palk kujuneb tegelikult suuremaks.

Samuti toetab riik kohalikke omavalitsusi, et nad saaksid tõsta  lasteaiaõpetajate palkasid. “Lasteaiaõpetajate miinimumpalk jõuab 2019.  aastaks 90 protsendini üldhariduskooli õpetajate töötasu alammäärast ja  magistrikraadiga lasteaednikel võrdsustub miinimumpalk kooliõpetajate  omaga,” lubab minister Reps. Kui käesoleva aasta alguses olid  lasteaiaõpetajate sissetulekud piirkonniti väga erinevad, alates 520 eurost kuni 1087 euroni, siis alates 1. septembrist on kõik Eesti omavalitsused  tõstnud lasteaiaõpetaja palga vähemalt 840 euroni ehk 80 protsendini  kooliõpetajate miinimumpalgast.

Ministeeriumi õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiveri sõnul mõjutab  õpetajate individuaalset sissetulekut ka asjaolu, et koguni 44 protsenti Eesti  üldhariduskoolide õpetajatest töötab osalise koormusega. “Osaline  koormus muutub probleemiks, kui õpetaja sooviks tegelikult töötada  täiskohaga. Koolijuhtidel on võimalus kooli töökorralduse kaudu 
vähendada osakoormusel töötavate õpetajate hulka. Samuti aitab õpetajate täiskoormust tagada ja palganumbrit kasvatada see, kui omavalitsused viivad koolivõrgu vastavusse õpilaste arvuga,” selgitas Kristi Mikiver.

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele lepitakse õpetajate töötasu  alammäär kokku kolmepoolsetel läbirääkimistel, millest võtavad osa  õpetajate registreeritud ühenduste ja kohalike omavalitsuse üleriigiliste  liitude esindajad ning valdkonna eest vastutav minister.

Õpetajate töötasu alammäär ehk miinimumpalk on kasvanud 2012. aastast  644 eurolt 1050 euroni tänavu septembris. Õpetajate keskmine palk on  kasvanud 2012. aasta 812 eurolt 1211 euroni tänavu 31. juuli seisuga.

Vooremaa