Kutsehariduse uus rahastamismudel toob koolidele raha ja stabiilsust juurde

Valitsuse kiitis heaks eelnõu, mille kohaselt võetakse 2018. aastast kasutusele kutseõppe uus rahastamismudel. Rahastamisel ei võeta arvesse enam mitte ainult riikliku koolitustellimuse kohti, vaid  finantseeritakse õppeasutuste tegevusi ja tulemusi tervikuna, millega kaasneb kutsehariduse rahastamise kasv, teatas ministeeriumi kommunikatsiooniosakond.

Minister Mailis Repsi sõnul anname kutsekoolidele baasrahastamisega  stabiilsuse ja kindluse, misjärel järgmises etapis võimaldab 
tulemusrahastamine kaasaegseid haridusuuendusi ja senisest tugevamat seost  tööandjate ning koolide vahel. „Uue rahastamismudeliga võidavad kõik 
koolid, näiteks aitab lisaraha senisest paremini tagada tugispetsialistide  tööd,“ lisas minister.

Uus mudel koosneb baasrahastamisest ja tulemusrahastamisest. Baasrahastamine fikseeritakse kolmeks aastaks, et tagada koolides eelarveline stabiilsus nii majandamis- kui ka personalikuludes. Baasrahastamisel võetakse arvesse õppijate arvu, õpetatavaid valdkondi, õpetajate 
palgamäära, erialade spetsiifikat, erivajadustega õppureid, tugispetsialistide vajadust ja kooli kasutuses olevaid hooneid.

Baasrahastus tagab koolide põhitegevuseks vajaminevad vahendid. Uue mudeli rakendumisel ei kaota ükski kool tänase rahastamise tasemes. Kogu 
baasrahastamise maht on 66 miljonit eurot aastas, lisa tänasega võrreldes 3,25 miljonit, millest suurem osa on mõeldud tugispetsialistide töö tagamiseks.

Koolide silmapaistvaid saavutusi väärtustava tulemusrahastamise aluseks on koolide tulemusnäitajad, mis on kooskõlas riigile oluliste strateegiliste  eesmärkidega. Nende hulka kuuluvad õppekava nominaalkestuse jooksul  lõpetanud õpilaste osakaal, edasiõppijate või tööhõives osalevate  lõpetanute osakaal, kutseeksamiga lõpetanud õpilaste osakaal ja  töökohapõhises õppes osalevate õppurite osakaal.Tulemusraha eesmärk on anda raha ka koostööks ettevõtete ja üldhariduskoolidega. Tulemusrahastamine moodustab kooli tegevuseks mõeldud  riigieelarvelisest osast ca üheksa protsenti.

Kokku koos tulemusraha rakendumisega eeldab mudeli täies mahus ellukutsumine täiendavalt 18,6 miljonit eurot. Kehtiva mudeliga rahastatakse läbi riikliku koolitustellimuse koolituskohti,  aga see toob õpilaste valikute muutumise tõttu kaasa koolide eelarvete  kõikumise. Samuti ei toeta senine rahastamine piisavalt tugispetsialistide  tööd, individuaalsemat lähenemist vajavate noorte õpet ega motiveeri  koole tulemuslikkusele. 2018. aastal on plaanis esimeses etapis rakendada baasrahastamist ning  riigieelarvest lisavahendite eraldamise korral järk-järgult kasutusele  võtta ka tulemusrahastamise komponent.

Vooremaa