Koolide dokumendiregistrite seire tõi esile mitmeid kitsaskohti

Andmekaitse inspektsioon kontrollis omaalgatusliku seire käigus, kas üldhariduskoolid ja avalik-õiguslikud ülikoolid täidavad kohustust pidada avalikku dokumendiregistrit ning kas dokumendiregistrid vastavad avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetele. Ligi pooltel kontrollitud koolidest avalik dokumendiregister puudus, dokumendiregister oli nõuetekohane ainult ühel vaadeldud koolidest, andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik.

Seiresse kaasati juhuvalimi alusel 20 kooli, seal hulgas 18 üldhariduskooli ja kaks ülikooli. Seire käigus vaadati, kas neil koolidel on avalik dokumendiregister olemas, kui lihtsasti on see leitav ning kas juurdepääsupiirangut vajav teave on kaitstud.
Selgus, et valimisse sattunud 20 koolist kaheksal ei olnud dokumendiregister leitav mitte ühestki allikast. See tähendab, et need koolid ei ole täitnud kohustust oma tegevuse käigus saadud ja loodud teavet avalikustada.

Kaheksal koolil oli dokumendiregister leitav küll Eesti koolide haldamise infosüsteemis, ent viidet sellele kooli kodulehel ei olnud. “Sellist dokumendiregistrit on väga raske leida,” selgitas seire läbiviinud vaneminspektor Liisa Ojangu. “Kui kooli võrgulehel ei ole dokumendiregistrile viidet, siis on üsna väike tõenäosus, et näiteks lapsevanem või koolielu korraldamisest huvitatud vallaelanik oskab kooliga seotud dokumente otsides Eesti koolide haldamise infosüsteemi vaadata,” lisas Ojangu.

Kahel koolil oli dokumendiregister kodulehelt küll leitav, ent selle asukohta pidi veebilehe kaudu pikemalt otsima. Üks kool oli piiranud ligipääsu oma dokumendiregistrile kasutajanime ja parooliga.

Valimisse sattunud koolidest vastas dokumendiregister esitatud nõuetele ainult ühel koolil. Et suurel osal valimisse sattunud koolidest esines probleeme dokumendiregistri avalikkusega, ei saanud seire käigus põhjalikult kontrollida, kas esineb probleeme ka juurdepääsupiiranguga teabe kaitsmisel. Pisteliselt seda siiski vaadati nende koolide puhul, kus see võimalik oli.

Koolidele, kelle dokumendiregister ei olnud kodulehe kaudu lihtsasti leitav, annab inspektsioon soovitused, kuidas nõudeid paremini täita. Nende koolide suhtes, kelle dokumendiregister ei olnud leitav ühestki allikast, juurdepääs oli piiratud kasutajanime ja parooliga või kus dokumendiregistri metaandmetes sisaldusid eraisikute nimed, alustab inspektsioon järelevalvemenetluse. Seire kokkuvõtet saab lugeda inspektsiooni kodulehel. http://www.aki.ee/seired

Vooremaa