KIK avab vooluveekogude tervendamise kolmanda taotlusvooru

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja kolmanda toetuste taotlusvooru vooluveekogude tervendamise projektidele. Taotlusvoorust toetatakse kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel, teatas KIKi kommunikatsioonijuht.

Toetatakse projekte jõgedel, mis on nimetatud keskkonnaministri määruses Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu.<https://www.riigiteataja.ee/akt/898474?leiaKehtiv>

Taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Samuti saavad toetust küsida riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslik juriidilised isikud. Lisaks Ühtekuuluvusfondi toetustele on võimalik projektile omafinantseeringut küsida KIKi keskkonnaprogrammist<https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajanduse-programm-6>, kui on tegemist näiteks kalade rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimise või looduslähedase kalapääsu rajamisemisega.

Taotlusi saab esitada alates 15. novembrist 2017 kuni 20. märtsini 2018 E-toetuste keskkonna<https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf> kaudu. Taotlemiseks vajaliku info leiab KIKi kodulehelt<https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/vooluveekogude-tervendamine>.

Taotlusvooru infopäev toimub tänavu 6. detsembril Tartu keskkonnaameti II korruse saalis (Aleksandri 14, Tartu). Infopäevale on vajalik eelregistreerimine.
Tegemist on struktuuritoetuste perioodi 2014–2020 meetmega Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilimine ning taastamine mida rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist. Meetme töötas välja keskkonnaministeerium.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Seitsmeteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti enam kui 1,2 miljardi euroga.

Vooremaa