KIK avab taotlusvooru veemajandusprojektidele

KIK kuulutab välja EL rahastamisperioodi 2014-2020 esimese taotlusvooru veemajanduse infrastruktuuri arendamiseks, teatas KIKi kommunikatsioonijuht. Toetust antakse Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning taotlusi oodatakse alates 18. maist 2015. Toetuse andmise eesmärk on tagada enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee kogumine ja puhastamine.

Toetust saavad taotleda vee-ettevõtted, mis kuuluvad täielikult ühele või mitmele kohalikule omavalitusele ning omavad piirkonna veemajandustaristut. Projekti abikõlblike kulude minimaalne suurus on 200 000 eurot ning maksimaalne 15 000 000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal on 85% projekti abikõlblikest kuludest.

Tegemist on esimese avatud taotlusvooruga struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 veekaitse meetmest “Veemajandustaristu arendamine”.

Toetuse andmise aluseks on keskkonnaministri veemajanduse infrastruktuuri arendamise määrus nr 59<https://www.riigiteataja.ee/akt/106012015003>. Taotluste vastuvõtmise lõppemisest teavitatakse kahes üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel. Lisainfo KIKi kodulehelt või KIKi juhtivkoordinaator Tiiu Noormaalt.

Eelmisel EL rahastamisperioodil 2007-2013 toetas riik KIKi kaudu Ühtekuuluvusfondi vahenditest 97 Eesti veemajanduse kaasajastamise projekti kokku ligi 470 miljoni euroga.

Vooremaa