Keskkonnaministeerium toetab ettevõtete tõhusamaks muutumist

Keskkonnaminister Marko Pomerants kinnitas käskkirja, mille kohaselt suunatakse kuni aastani 2020 ettevõtete energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmiseks ligi 80 000 eurot, teatas ministeeriumi kommunikatsiooni peaspetsialist.
Ettevõtjate teadlikkuse tõstmine on Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014-2020 struktuuritoetuste vahenditest toetatud meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ esimene etapp. Järgmises etapis alustatakse audiitorite täiendkoolitustega ning seejärel jätkatakse ettevõtete ressursikasutuse auditeerimisega, mille läbinud ettevõtetel on võimalik pakutavaid ressursisäästulahendusi programmi toel rakendama asuda.
“Eesti konkurentsivõime sõltub üha enam majanduse ressursi- ja energiamahukusest ning ettevõtete võimest uute tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtuga ressursitõhusamalt tegutseda,” selgitas keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Kaupo Heinma. “Paraku on Eesti majanduses toodete ja teenuste ressursimahukus ja keskkonnamõju jätkuvalt Euroopa Liidu üks suuremaid. Keskkonnaministeeriumi pakutavate tegevustega soovime ettevõtete konkurentsivõimet parandada ja keskkonnamõju vähendada.”
Teadlikkuse tõstmise eesmärk on julgustada ettevõtjaid otsima võimalusi tootmise efektiivsemaks muutmiseks. Eesmärgi saavutamiseks on plaanis korraldada ettevõtetele erinevaid infopäevi ja koolitusi, kus räägitakse võimalustest, kuidas oma tootmist efektiivsemaks muuta. Suurim potentsiaal ressursi kokkuhoiuks Eestis on mäe-, toiduaine-, puidu- ja paberitööstuses.
“Käesoleva programmiga soovime tekitada ettevõtete seas suuremat huvi ressursitõhusate tootmisviiside vastu. Oleme väga huvitatud, et programmi kaudu leiaksid uusi võimalusi võimalikult paljud ettevõtted,” sõnas Heinma. Ettevõtete teadlikkuse tõstmise programm toimub viie aasta jooksul – käesoleva aasta lõpust kuni 2020. aastani.
Üha kasvav konkurents loodusressursside osas tekitab nende nappuse ja tõstab hindu, mis mõjutab maailmamajandust. Kuid samal ajal jäetakse majandustegevuses hulgaliselt väärtuslikke materjale kasutamata või jääkproduktina kõrvale. Seda olukorda saab parandada, kui võetakse kasutusele uusi tehnoloogiaid, millega saab ressursse täielikumalt ära kasutada ning tekkivaid jäätmeid korduvkasutada. Ressursside täielikum ära kasutamine ning jäätmete ringkasutuselevõtt võimaldab ühelt poolt säästa keskkonda ja inimtervist ning teiselt poolt tõstab ressursside efektiivse kasutamise läbi ettevõtete konkurentsivõimet.
Teavitustegevuse eelarve on 79 800 eurot ning seda rahastatakse täies mahus Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest. Meetme ”Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” kogueelarve on 136 miljonit eurot, millest 109 miljonit on ette nähtud ettevõtetele ressursitõhususe suurendamiseks.

Vooremaa