Keskkonnaministeerium alustas maapõue strateegia koostamist

 1. 10. juunil alustati keskkonnaminister Marko Pomerantsi juhtimisel tööd maapõue poliitikaaluste koostamisega, millega pannakse paika visioon ja tegevused valdkonna strateegiliseks suunamiseks. Esialgse ajakava järgi saab dokument valmis 2017. aasta lõpuks, teatas ministeeriumi avalike suhete nõunik.
  Maapõue poliitikaalustes on kavas sõnastada riigi eesmärgid ja huvid maapõue uurimisel ja kasutamisel. Valdkonnas järelduste tegemisel tuleb lähtuda geoloogilisest, keskkonnakaitselisest, majanduslikust ning sotsiaalsest aspektist.
  Keskkonnaminister Marko Pomerants selgitas, et Eesti majanduse arendamiseks ja inimeste heaolu tõstmiseks tuleb senisest rohkem tähelepanu pöörata meie maapõues olevate ressursside uurimisele ning kasutamisele. “Seni on teemaga küll tegeletud, kuid üldist strateegilist plaani selle valdkonna suunamiseks pole olnud. Seetõttu ongi vajalik välja töötada maapõue strateegia, mis käsitleks maapõue potentsiaali tervikulikult,” lisas Pomerants.
  Vajalik on tagada maapõue ressursside võimalikult keskkonnasäästlik ja majanduslikult efektiivne uurimine ja kasutamine, garanteerides tööstuse varustatuse toormega ja võttes arvesse ja leevendades kaasnevaid keskkonnamõjusid. Vajadusel tehakse ettepanekuid asjakohaste õigusaktide muutmiseks, et suunata ettevõtjaid senisest keskkonnasäästlikumale ja efektiivsemale tegevusele.
  Eile peetud laiapõhjalisel kohtumisel tutvustati strateegia koostamise protsessi tausta ja valikuid, kaardistati esialgsed võtmeküsimused ja lepiti kokku edasine töökorraldus. Peamised jutuks tulnud küsimused olid seotud maapõue uuringute korralduse, riigi rolli määratlemise ja koostatava dokumendi olemusega.
  Töögrupis osalesid kõigi olulisemate huvigruppide esindajad, muuhulgas olid kohal erinevate ministeeriumite ja riigiasutuste, geoloogide, kaevandajate ning ülikoolide esindajad.
  Maapõue strateegia koostamine protsess on avalik, sellesse kaasatakse asjaomaste riigiasutuste ja ettevõtete, kohalike omavalitsuste, organisatsioonide ning mittetulundusühingute esindajad ja teised protsessist huvitatud isikud. 
  Maapõues olevad ressursid on vajalikud Eesti majandusarengule ja on seeläbi olulised kogu ühiskonnale tervikuna. Selleks, et maavaradega võimalikult heaperemehelikult ringi käia, on tarvis teadmisi maapõues sisalduvast pidevalt uuendada. 
  Täiendav info ja ülevaade maapõue strateegia koostamise käigust saab peatselt olema kättesaadav keskkonnaministeeriumi veebilehel.
  Vooremaa