Keskkonnaamet: Paisuomanikud peavad hoolitsema suurvee ohutu läbipääsu tagamise eest

Sügisene suurvesi on tõstmas mitmete jõgede veetaset, mistõttu paisutatud jõelõikudel võib vesi tekitada kahju nii keskkonnale kui ka inimese varale ja tervisele, teatas keskkonnaameti pressiesindaja.

Keskkonnaamet kutsub kõiki paisuomanikke ning tähelepanelikke veekogude ääres liikujaid koostööle võimaliku õnnetuse ärahoidmiseks ja tekkiva kahju vähendamiseks. Õnnetuse vältimiseks peab paisuomanik tagama kõrgendatud tähelepanu paisul toimuva osas ning ohu korral kiiresti reageerima.

Veeseaduse kohaselt peavad kõik paisuomanikud või -valdajad tagama paisu ohutuse. Muuhulgas tähendab see, et paisust ülalpool ei tekiks lubatust suuremat veetõusu, mis võib kaasa tuua paisu purunemise ning sellest tuleneva keskkonnakahju.

“Iga paisuomanik peab korraldama paisu regulaarse ülevaatuse ning koristama paisu ette koguneva risu, et see ei ummistaks liigveelaset ega põhjustaks veetaseme lubatust suuremat tõusu paisjärves. Paisuomanikele antud vee erikasutuslubades on välja toodud, milliseid meetmeid võib ohu vältimiseks kasutada. Neile, kellele vee erikasutusluba veel väljastatud ei ole, selgitab keskkonnaamet, kuidas ohutult ja veeseadusega kooskõlas veetaset alandada. Avarii või selle ohu tekkimisel tuleb kindlasti teavitada kohe keskkonnaametit,” lausus keskkonnaameti veemajanduse koordinaator Elina Leiner.

Võimalike keskkonnakahjusid ennetavate meetmete rakendamiseks ning vajalike kooskõlastuste saamiseks tuleks paisuomanikel võtta ühendust keskkonnaameti vastava regiooni veespetsialistiga.<http://www.keskkonnaamet.ee/organistatsioon/kontakt-2/>
“Samuti tuleb algava lõheliste kudeaja eel kontrollida, et paisude juurde rajatud kalapääsud oleks täidetud veega ja vabad risuummistusest, mis võib takistada kalade kuderännet merest sobivatele kudealadele. Kalapääsud on ka olulised elu- ja koelmupaigad, mistõttu nende korrapärane korrashoid on väga vajalik,” lausus Elina Leiner.

Märgates paisul avariid või kalapääsul ummistust, tuleks sellest teatada keskkonnainspektsiooni valvenumbrile 1313.

Vooremaa