Innovest saab taotleda toetust õpetajate täiendõppeks

Taotlusvoor Õpetajate täiendusõpe on avatud 6. veebruarist kuni 6. märtsini ning Innovesse oodatakse projekte, mis pakuvad täiendusõpet aine- ja kutseõpetajatele teemal Kaasav haridus või klassi- ja aineõpetajatele teemal Ohutus, teatas Innove sisekommunikatsioonijuht.

Innove elukestva õppe keskuse juhataja Maarja Parve sõnul on koolitused, mida taotlusvoorust rahastatakse õpetajatele väga vajalikud, sest Kaasava hariduse valdkonna täiendusõppe läbinud pedagoogid oskavad edaspidi paremini arvestada õppurite eripära ja kohandada õpet vastavalt. Ohutuse valdkonna õpe aga tutvustab õpetajatele, kuidas aine edasiandmise kaudu arendada õppijates teadlikkust turvalisusest ja väärtustada ohutust. “Pedagoogide täiendusõpe peab toetama ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppetöös kasutamise oskuste tõusu, eneseanalüüsioskuse ja uurimispädevuse kasvu ning õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu, rõhutas Parve.

Projektitaotlusi on Innovesse oodatud esitama kõrgkoolid ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õppekavad vastavad haridus- ja teadusministri määruse nr 27<https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009> äienduskoolituse standard nõuetele.

Välja on võimalik jagada kuni 150 000 eurot toetusraha, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 127 500 eurot ja riiklik kaasfinantseering 22 500 eurot. Ühele projektile antav toetus on kuni kaheksa tuhar.

Taotlusvooru tutvustav infopäev huvilistele toimub 16. veebruaril Tallinnas.

Täiendavat infot taotlusvooru kohta leiab ja infopäevadele saab registreeruda Innove kodulehel: www.innove.ee/struktuuritoetused/opetajad<http://www.innove.ee/struktuuritoetused/opetajad> Taotlusvooru viib läbi sihtasutuse Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.

Vooremaa