Haridusasutused peavad jääma poliitiliselt neutraalseks

Haridus- ja teadusministeerium, õiguskantsleri kantselei ja Eesti  Noorteühenduste Liit avaldasid täna põhimõtted   millest koolid ja poliitikud saavad lähtuda, et tagada haridusasutuste neutraalsus KOV valimiste eel ja ajal, teatas haridusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja.

Tänavu saavad esmakordselt  valimistest osa võtta ka 16- ja 17-aastased noored, mis paneb nii  üldhariduskoolidele kui ka kutseõppeasutustele suurema vastutuse aktiivselt  kaitsta kooli poliitilist neutraalsust.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul tuleb kõikidel hariduse  ja poliitika osapooltel silmas pidada, et kooli neutraalsuse ja autonoomia  kaitseks poliitiline agitatsioon sinna ei sobi. „Maailmavaadete ning  poliitika üle arutlemine on koolis igati teretulnud, kui see on kooskõlas  õppekava ning neutraalsuse põhimõttega. Samas peab aktiivse  valimiskampaania ajal hoolega silmas pidama, et teadlikult või kogemata ei  jõuaks poliitiline reklaam kooli kanalitesse, tundidesse ja muudesse  tegevustesse. Reeglid kehtivad kogu kooliperele õpilasest direktorini,  kellel on oluline arvestada, et koolis õppimine või töötamine paneb neile  suurema vastutuse kooli poliitilise neutraalsuse tagamiseks,“ osutas minister Reps.

Õiguskantsler Ülle Madise rõhutas, et valimisea langetamine annab  noortele võimaluse osaleda kohaliku elu ja arengu suunamisel. “On oluline,  et noored mõistaksid, milline võimalus neile avaneb, adudes samal ajal ka  otsustamises osalemisega kaasnevat vastutust. Et noored tuleksid valima ja  teeksid läbimõeldud valiku, peab neil olema piisavalt teavet valimiste  kohta ja usku, et nende häälest midagi sõltub. Samuti on oluline, et  täiskasvanud ei kasutaks noorte mõjutamiseks keelatud või ebaeetilisi  võtteid, vaid selgitaksid toimuvat adekvaatselt ja erapooletult. Esimesest  valimise kogemusest võib sõltuda, kas noor tajub valimisi millegi  ebaolulise ja kaugena, või reaalse võimalusena kaasa rääkida ja 
osaleda.”

Avaldatud põhimõtted rõhutavad, et arusaamatuste vältimiseks ja koolis  poliitiliselt neutraalse keskkonna tagamiseks on koolijuhtidel soovitatav  selgelt määratleda põhimõtted, mis on valimiste ajal koolis lubatud ja  lubamatu, võttes aluseks ka kirja pandud printsiipe. Kooli ei sobi näiteks  üleskutsete tegemine kellegi poolt hääletada. Samuti ka mistahes formaadis  valimisreklaamid, sealhulgas üleskutsed kooli kanalites ja reklaamtoodete  jagamine.

Valimiskampaania ajal pole ka õppetöö raames mõistlik korraldada  poliitikute tunnikülastusi, sest sel ajal pole neil võimalik käia oma  tööst rääkimas lahus valimiskampaaniast. Samas on igati asjakohased  arutelud sõpradega või tunnis poliitilise süsteemi, maailmavaadete ja muu  sellise üle. Samuti on koolidel võimalik korraldada ka valimiste eel  poliitikute tutvustusüritusi, kuid need peavad olema aktiivselt  tasakaalustatud ja kõigile vabatahtlikud.

Lisaks HTM-ile, Õiguskantsleri Kantseleile ja ENL-ile andsid põhimõttesse  sisendit ka mitmed gümnaasiumide juhid, ametkonnad ja MTÜd. Pärast  valimisi vaadatakse avaldatud põhimõtted üle ning otsustatakse täiendava  reguleerimise vajadus.

Noored valimistevalvurid koolis

  1. aasta KOV valimiste raames toimub ka Eesti Noorteühenduste Liidu  veetud projekt „Noored valimisvalvurid“, mis annab kogu riigis  16-19-aastastele noortele võimaluse kujundada läbipaistvat valimisprotsessi  ning näha valimiste telgitaguseid.

Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Ivo Visak ütles, et noorte  valimisvalvurite projektis osaledes on noored võtnud endale ülesande  kaitsta kooli poliitilist neutraalsust ning jälgida, et seal ei toimuks  valimisrikkumis. “Projekti kandideeris ligi kakssada noort üle Eesti ja kooliaasta algusest on nad käepikenduseks teistele valimiste läbiviimise  korrektsust jälgivatele institutsioonidele, andes vajadusel  projektimeeskonnale teada potentsiaalsetest rikkumistest, mille puhul  püüame need esmajoones viisakalt lahendada, andes omakorda rikkujale tehtust teada. Paljud osalevad ka valimispäevadel valimisvaatlejatena ja  valimiskomisjoni töös,” rääkis Visak.

Ta rõhutas, et projekti toel teatakse tulevikus paremini, kuidas käitutakse  noortega koolis valimiste ajal. Samuti annab see võimaluse esmakordselt  kodanikukohustust täitvatele noortele võimaluse teha valimiste  õnnestumiseks rohkemat kui valimas käimine.

Noorte valimisvalvurite projekti koordineerivad Eesti Noorteühenduste Liit  ja Eesti Õpilasesinduste Liit. Partneriteks on Eesti Vabariigi  Õiguskantsler ja Õiguskantsleri Kantselei ning Eesti Mittetulundusühingute  ja Sihtasutuste Liit. Seda rahastavad haridus- ja teadusministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Valimised ja kool

https://www.hm.ee/sites/default/files/kool_ja_valimised_pohimotted.pdf –
põhimõtted, kuidas tagada haridusasutuse neutraalsus KOV valimiste ajal
Info noorte valimisvalvurite kohta

http://www.enl.ee/et/noored-valimisvalvurid
Hea valimistava http://heakodanik.ee/hea-valimistava/

Vooremaa