Euroopa Komisjon lihtsustab investeeringuid äärepoolsematesse piirkondadesse

Euroopa Komisjon lihtsustab sadamatesse, lennujaamadesse, kultuuri ja äärepoolseimatesse piirkondadesse tehtavaid avaliku sektori investeeringuid käsitlevaid eeskirju, teatas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse avalikkussuhete osakond.

Euroopa Komisjon kiitis täna heaks uued riigiabi eeskirjad, millega vabastatakse komisjoni eelnevast kontrollist teatavad avaliku sektori toetusmeetmed sadamatele ja lennujaamadele ning kultuurile ja äärepoolseimatele piirkondadele. Eesmärk on lihtsustada avaliku sektori investeeringuid, mille abil on võimalik luua töökohti ja majanduskasvu, säilitades samal ajal konkurentsi.

Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager sõnas: “Soovime tagada, et ettevõtted saaksid konkureerida ühtsel turul võrdsetel tingimustel ja kõige tõhusamal viisil. ELi riigiabi eeskirjad on kõikide liikmesriikide jaoks ühesugused. Tänased muudatused säästavad liikmesriikide aega ja vaeva, kui nad investeerivad sadamatesse ja lennujaamadesse ning kultuuri ja ELi äärepoolseimatesse piirkondadesse, säilitades samal ajal konkurentsi. Need võimaldavad komisjonil pöörata rohkem tähelepanu sellistele riigiabi meetmetele, millel on suurim mõju konkurentsile ühtsel turul.”

  1. aasta üldine grupierandi määrus<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1404295693570&uri=CELEX:32014R0651> on võimaldanud liikmesriikidel rakendada mitmeid riigiabi meetmeid ilma komisjoni eelneva loata, kuna need tõenäoliselt ei moonuta konkurentsi. Sellest tulenevalt on nüüd umbes 95% liikmesriikide rakendatud riigiabi meetmetest (kokku ligikaudu 28 miljardit eurot aastas) teatamiskohustusest vabastatud.

Pärast kaht avalikku konsultatsiooni on komisjon nüüd laiendanud kõnealuse määruse reguleerimisala sadamate ja lennujaamade suhtes.

Lennujaamade puhul võivad liikmesriigid nüüd täieliku õiguskindlusega ja ilma komisjoni eelneva kontrollita teha avaliku sektori investeeringuid piirkondlikesse lennujaamadesse, mille aastane reisijatemaht on kuni 3 miljonit. See hõlbustab avaliku sektori investeeringuid enam kui 420 lennujaama kogu ELis (mis moodustab ligikaudu 13% lennuliiklusest).

Määrus võimaldab ametiasutustel ka katta väikeste lennujaamade (kuni 200 000 reisijat aastas) tegevuskulusid. Väikesed lennujaamad moodustavad peaaegu poole kõikidest ELi lennujaamadest, kuid nende kaudu toimub kõigest 0,75% lennuliiklusest. Kõnealused lennujaamad võivad anda olulise panuse piirkonna ühendusvõimalustesse, kuid tõenäoliselt ei moonuta konkurentsi ELi ühtsel turul.

Sadamate puhul võivad liikmesriigid nüüd täieliku õiguskindlusega ja ilma komisjoni eelneva kontrollita teha avaliku sektori investeeringuid meresadamatesse kuni 150 miljoni euro ja siseveesadamatesse kuni 50 miljoni euro ulatuses. Määrus võimaldab ametiasutustel katta ka sadamate ja sissesõiduteede süvendustööde kulud.

Lisaks sisaldab määrus ka mitmeid uusi lihtsustusi muudes valdkondades. Komisjon peab edaspidi üksnes uurima suuremaid riigiabi juhtumeid, mis on seotud suurema abisummaga kultuurivaldkonna projektidele (ja ainult siis, kui kõnealused meetmed kujutavad endast riigiabi, mida nad enamasti ei tee) ning mitmeotstarbelistele spordiväljakutele.

Komisjon on muutnud ka avaliku sektori asutuste jaoks lihtsamaks ettevõtetele täiendavate kulude hüvitamise seoses nende tegevusega ELi äärepoolseimates piirkondades, võttes arvesse nende ettevõtete konkreetseid probleeme, näiteks paiknemist äärealadel ja sõltuvust vähekaubeldavatest toodetest.

Algatuse eesmärk on vähendada ametiasutuste ja muude huvirühmade halduskoormust. See on osa komisjoni püüdlustest kontrollida riigiabi suuremate juhtumite puhul, mis mõjutavad märkimisväärselt konkurentsi ühtsel turul, nii et sellest saaksid kasu tarbijad.

Muutmismäärus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Muutmismäärus koos selgitavate märkustega on kättesaadav <http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html>.

Vooremaa