Erihoolekande teenuskohtade nüüdisajastamiseks saab taotlusi esitada kuni 26. augustini

Veel viimaseid päevi võtab sotsiaalministeerium vastu taotlusi erihoolekande teenuskohtade kaasajastamiseks. Projektidega luuakse psüühilise erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused, teatas ministeeriumi meediasuhete nõunik.

  1. aastaks plaanitakse vähendada suurte ühiselamu tüüpi erihooldekodude teenuskohti ja asendada need väiksemate, kuni 30-kohaliste peretüüpi teenuskohtadega. Kokku on plaanis ümber kujundada 1200 erihooldekodude kohta ning toetada vähemalt 200 uue kogukondlikku teenusekoha loomist.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse sõnul on oluline jõuda lahendusteni, mis tagavad inimestele vajalikud teenused kogu riigi ulatuses ühtlaselt ning ei koonda hoolekandeasutusi üksikutesse kohtadesse. „Erihoolekande süsteemi kaasajastamine on sotsiaalministeeriumi pikaajaline prioriteet, mille saavutamiseks tuleb esmajoones teha kahte asja – parandada tänaseid teenuste osutamise tingimusi ning suurendada kogukonnas pakutava abi võimalusi,“ ütles Kuuse. “Lisaks Euroopa Liidu vahendite toel tehtavatele investeeringutele muudame lähiaastatel ka erihoolekande rahastamise korraldust, et kaasaegsete praktikate kasutamine muutuks veelgi atraktiivsemaks.”

Pärast taotluste esitamise tähtaega kontrollib sotsiaalministeerium kahe nädala jooksul projektide vastavust seatud nõuetele ning vajadusel edastab märkused taotluste parandamiseks. Sellele järgneb vastavushindamine ning projektide suunamine valikukomisjoni. Komisjon hindab projekte ning moodustab koondhinnete alusel eelistusnimekirja. Eelistusnimekirja alusel koostatakse omakorda investeeringute kava, mis esitatakse valitsusele kinnitamiseks.

Erihoolekandeasutuste kaasajastamiseks on ette nähtud 56 miljonit eurot, millest 47,6 miljonit eurot on Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastus, 6,1 miljonit tuleb riigieelarvest ja 2,3 miljonit eurot on teenuseosutaja kaasfinantseering.

Vooremaa