Erakorralist kohandamistoetust soovib 96 seakasvatajat ja 719 piimalehmade pidajat

Möödunud nädalal lõppes PRIA vahendusel erakorralise kohandamistoetuse taotluste vastuvõtt piimalehmade ja sigade kasvatajatelt. Toetusteks eraldatud eelarve on kokku 16,16 mln eurot. Taotluse toetuse saamiseks esitasid 96 seakasvatajat ja 719 piimalehmade pidajat, teatas PRIA pressiesindaja.

Pool eelarvest pärineb Euroopa Liidu eelarvest, pool Eesti riigilt. 21 protsenti eelarvest kasutatakse sealihatootjatele ja 79 protsenti piimatootjatele toetuse maksmiseks. Väikesemahulise tootmise abistamine põhineb asjaolul, et väiketootjad on piimaturu kriisiolukorra tõttu olnud majanduslikult eriti haavatavas seisus ning sealihatootjate tegevust on oluliselt mõjutatud sigade Aafrika katk ja turuhäired.

Üks tingimus toetuse saamiseks, mille loomapidajad said valida, on tootmise mittesuurendamine (loomade arv ei suurene 1.maini 2017). See aitab kriisi tingimustes piirata piima ja sealiha pakkumist ja mõjub seega turgu stabiliseerivalt

Toetusi sai taotleda mõlemas loomagrupis erinevatel tingimustel, mis seostuvad loomapidaja varasema majandustegevusega. Näiteks on piimalehmade kohta toetuse saamine seotud piima käitlemise või turustamise loa olemasoluga, sigade puhul sellega, millises nn katkutsoonis sigu peetakse. Piimalehmade puhul on loomade arvu aluseks põllumajandusloomade register. Sigade arvu peab loomapidaja teatama registrile üks kord aastas 1. mai seisuga ning nende kohta, kes soovisid toetust taotluse esitamise kuupäeva sigade arvu alusel, saab PRIA vajalikud andmed Veterinaar- ja Toiduametilt. Toetust ei maksta seakasvatajatele, kes on juba saanud Maaelu Edendamise SA-lt hüvitist seakasvatuse likvideerimiseks.

Möödunud aasta 1.mai seisuga registrile teatatud sigade eest soovis toetust 58 taotlejat 157 750 sea ja 10 521 emise eest; 38 seakasvatajat soovisid toetust taotluse esitamise ajal peetavate loomade alusel, mida 1.maini ei suurendata. Nende sigade hulk selgub VTA kohapealsete kontrollide tulemusel saadavatest andmetest. 611 piimalehma pidajat soovivad toetust 1. dets 2016 seisuga peetud 75 699 piimalehma kohta ning 108 piimalehma pidajat taotlesid toetust 6810 looma kohta, lubades nende arvu 1. maini mitte suurendada.

Ühikumäärad sigadele on 8-27,24 eurot sõltuvalt sellest, millises katkutsoonis sigu kasvatatakse. Piimatootjale antava toetuse ühikumäära otsustab PRIA, arvestades toetuse andmiseks eraldatud rahalisi vahendeid, millest on maha arvatud sealihatootjatele antava toetuse kogusumma, ning kõikide nõuetele vastavate piimatõugu lehmade arvu.

Piima- ja sealihatootjatele, kes võtavad kohustuse mitte suurendada oma loomade arvu, makstakse toetus välja pärast 1. maid 2017. Teistele planeerib PRIA toetuse väljamaksmise hiljemalt märtsikuu lõpuks. Eraisikute toetustelt arvatakse eelnevalt maha tulumaks.
Rohkem infot toetusmeetme kohta vt PRIA kodulehelt<http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/loomakasvatus/erakorraline_kohandamistoetus/>.

Vooremaa