Lugupeetud Tiiu Lindsalu ja valimisliidu “Meie koduvald Torma” liikmed

Tänan teid kirja eest ja selle kaudu avanenud võimaluse eest oma seisukohti laiemalt tutvustada! Kuigi ma sügavalt kahtlen, kas Vooremaa lugejaid huvitavad munitsipaalpoliitikute omavahelised arveteklaarimised Torma vallas.

Olen teiega täiesti nõus, et “rahvas on rääkinud” ja mandaadid jagatud ning aega asuda valimislubadusi realiseerima. Loodan, et mõistate, et rahva soovil on jõudude vahekord selline, nagu ta praegu on. Teie nimekiri on valija soovil seekord opositsioonilises rollis.

Teil on õigus selles osas, et Torma vallavolikogu istungitel on tulnud ette rida takistusi sujuva töö laabumiseks. Olete väga hästi teadlikud, et nii vallavolikogu esimees kui ka vallavanem on uued inimesed, kel puudub eelnev omavalitsusjuhi töö kogemus. Seetõttu oleks ilmselt kõigile meile ja eeskätt vallainimestele kasulikum, kui aitaksite oma kogemusega volikogu tööd uues kvaliteedis käivitada.

On hea poliitiline tava anda uuele valitsusele kriitikavaba sada päeva kohanemiseks ja vajalike muutuste käivitamiseks. Perioodi möödudes tehakse avalikkusele kokkuvõte tegevustest.

Kuna seda ei ole võimaldatud, siis pean vajalikuks teile selgitada mõningaid üldteada seisukohti.

Vallavolikogu otsus ei ole õiguspärane juhul, kui pädev organ selle õigusvastaseks kuulutab. Pädevaks organiks on Eesti Vabariigis kohus või kirjas tõstatatud juhtudel ka vallavolikogu ise. Valimisliit “Meie koduvald Torma” ei oma pädevust nimetada vallavolikogu otsuseid mitteõiguspäraseks. Samuti puudub teie valimisliidul pädevus hinnata volikogu esimehe tööd õigusaktidele mittevastavaks. See on lihtsalt teie arvamus või tõlgendus õigusaktidest.

Mis puudutab teie tõstatatud küsimust volikogu erakorralise istungi kokkukutsumise või mitte kutsumise kohta, pean teile meelde tuletama, et volikogu esimehena saan ma kutsuda kokku volikogu istungi juhul, kui on laekunud lisaks ettepanekule ja päevakorrale ka eelnõud, mida istungil arutlusele panna. Eelnõud peavad olema avalikustatud neli päeva enne istungit. Kahjuks ei ole teilt laekunud valla kantseleisse ega ka minule eelnõusid. Seega vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (KOKS) ja valla põhimäärusele ei ole võimalik saata kutseid ilma eelnõudeta. Ega te ometi arva, et teie esitatud istungi päevakorras olevate punktide aruteluks pean mina eelnõud koostama? Minu arvates peaksite ikka ise küsimuste algatajatena tagama ka vastavate eelnõude valmimise.

KOKS ja Torma valla põhimäärus ei ole ajaviitekirjandus volikogu esimehele. Vastupidi, võtan eelnimetatud õigusakte ääretult tõsiselt ja olen püüdnud igati tegutseda vastavalt neis kirjapandule ja hoidunud igati ebaseaduslikust tegevusest, kuigi teie valimisliit mind sellele teele on provotseerinud.

Vastavalt Torma valla põhimäärusele, võib volikogu istungil otsustatu kohta informatsiooni ajakirjandusele ja meediale anda ainult volikogu esimees või tema poolt volitatud isik.

Lõpetuseks kutsuksin teid uuesti koostööle, et pikki aastaid seisakus olnud Torma valla elu uuesti arengule suunata. Ilusat uut aastat teile kõigile! 

Tegemist on vastulausega 17. detsembri Vooremaas ilmunud valimisliidu Meie koduvald Torma” avalikule pöördumisele.

i

ÜLVI NOOL, Torma vallavolikogu esimees

blog comments powered by Disqus