Lõuna-Eestis ühendati turismipädevused

Tartu koos teiste Lõuna-Eesti omavalitsustega on koondanud alates 1. jaanuarist piirkonna
turismiteemad ühise juhtimise alla. Koostöö peamiseks eesmärgiks on vähendada turismivaldkonna killustatust ning ühtse visiooniga sihtkohta juhtida, arendada ja turundada.
EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakond, mis viib ellu riiklikku turismipoliitikat, on ümber kujundamas Eesti turismiorganisatsioonide haldust. Reformi eesmärgiks on koondada piirkondade turismialased pädevused ühtseks kompetentsikeskuseks (DMO ehk Destination Management organisation), et vähendada tegevuste killustatust ja dubleerimist. Uus lähenemine lähtub külastajakogemusest, mitte maakondlikest piiridest.
Lõuna-Eesti piirkonna tihedam turismialane koostöö algas juba aastal 2018, kui alustati läbirääkimisi ettevõtete ja omavalitsustega Lõuna-Eesti turismiklastri loomiseks. Turismiklaster toimetab aastast 2021 ning selle toimiv koostöö oli aluseks ka Lõuna-Eesti ühtse turismiorganisatsiooni tekkele.
Lõuna-Eesti ülene turismiarendusorganisatsioon loodi Tartu-, Põlva-, Võru-, Valga- ja Jõgevamaa arendusorganisatsioonide koostöös, sh määratleti geograafilised piirid. Lõuna-Eesti koostööpiirkonda kuuluvad Tartu, Põlva, Võru maakonnad tervikuna ning Jõgeva, Mustvee, Otepää ja Valga vallad. Põltsamaa ja Tõrva vallad osalevad Kesk-Eesti DMO koostöös. Koostöö juhtpartner, mille alla Lõuna-Eesti turismiarendusorganisatsiooni üles ehitatakse, on SA Tartumaa Turism. Ametlik koostöö algas 1. jaanuar 2023.
„Meie eesmärk on toetada piirkonna turismi ettevõtjate teenusete arendamist ja omavahelist koostööd ning suurendada nähtavust. Meil on sellesse aastasse planeeritud turismiettevõtjatele mitmeid koolitusi ja kokkusaamisi. Eraldi tooksin välja turismiinfo kättesaadavuse suurendamise pilootprojekti, mille raames viime turismiinfo külalisele lähemale. Lõuna-Eesti oma mitmekülgse kultuuri ja külalislahkusega on samaaegselt nii ürgne kui ka moodne ja siin on palju, mida kogeda,“ sõnab Lõuna-Eesti DMO ja Lõuna-Eesti Turismiklastri juht Kaia Lehtsaar.
DMO-de koostöömudeli loomisel juhindutakse riiklikust turismistrateegiast. Seal väljatoodud eesmärkide täitmisel toimib EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakond kogu Eestit katva DMOna ning piirkondlikud DMOd on regioonide strateegilised juhid ja tegevuste elluviijad. Vastavalt turismisihtkohtade juhtimisorganisatsioonide sihtfinantseerimise programmile moodustub DMO ühistegevuste eelarve 2023. aastal 70% ulatuses riiklikust sihtfinantseeringust, mis on ette nähtud arendustegevuste elluviimiseks ja vähemalt 30% ulatuses piirkondlikust omapanusest. Teisel sihtfinantseeringu aastal tõuseb omapanuse määr
40%-ni ning kolmandal ja neljandal aastal on sihtfinantseerimise ning omapanuse osakaal DMO eelarves 50%-50%.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus