Loomisel on Jõgevamaa Koostöökogu

Üleeile õhtul tutvustas ta uut institutsiooni Pala vallavolikogu istungil. Volikogu otsustas osaleda Jõgevamaa Koostöökogu asutamisel. Sama otsuse on teinud ka enamik teisi vallavolikogusid. Järgmisel neljapäeval on teema kõne all Puurmani vallavolikogu istungil.

Arengutoetus eeldab kolme sektori koostööd

Mittetulundusühingu loomist ajendas vajadus olla valmis LEADER+ programmist toetuse taotlemiseks. Tegemist on Euroopa Komisjoni algatusega maaelu arendamiseks ning mitmekesise sotsiaalmajandusliku keskkonna säilitamiseks maapiirkonnas. Seejuures arvestatakse piirkonna erivajadustega ja kohalike elanike kogemustega.

Riikliku arengukava meede 3.6 (aastateks 2004-2006) toetab kohalikku initsiatiivi ja edendab elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö. Toetuste üldiseks eesmärgiks on ka kogemuste ja teadmiste omandamine LEADER-tüüpi tegevuste rakendamiseks.

Finantstoetuse taotleja peab olema tegevusgrupp mittetulundusühingu vormis. Esimesteks tegevusvaldkondadeks on tegevusgrupi arendamine, tegevuspiirkonna arengustrateegia koostamine ja elluviimine.

Tegevusgrupi koosseisu nähakse ette kohalikud omavalitsused ning mittetulundus- ja erasektori esindajad, kusjuures avaliku sektori osakaal igal otsustustasandil (üldkoosolek, juhatus) peab jääma alla poole.

Liikmeteks võivad olla juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Sisseastumismaks on 300 krooni, liikmemaks kohalikule omavalitsusele 1500 krooni, ettevõtjale ja mittetulundusühingule 150 krooni.

MTÜ Jõgevamaa Koostöökogu põhikirja projekt loetleb tegevuse konkreetsete eesmärkidena kohalikku tootearendust ja konkurentsivõime tõstmist, töökohtade loomist ja alternatiivpõllumajandusele kaasaaitamist, elukvaliteedi parandamisele kaasaaitamist, loodus- ja kultuuriväärtustele parima kasutuse leidmist, loodushoidu ja keskkonnasäästlikku majandamist, sotsiaalsete riskide vähendamist, koostöö algatamist erinevate majandussektorite vahel, Euroopa Liidu liikmelisusega kaasnevate võimaluste selgitamist ning omaalgatuslike tegevuste toetamist ja koostöö arendamist erinevate valdkondade vahel.

Asutamine veebruaris

Juhatuse suuruseks näeb põhikirja projekt ette 9-13 liiget. Üks mittetulundusühingute, üks ettevõtjate ja üks kohaliku omavalitsuse esindaja peab tulema Pajusi-Puurmani-Põltsamaa piirkonnast, samuti Jõgeva-Palamuse-Tabivere piirkonnast ning Pala-Saare-Kasepää-Torma-Mustvee piirkonnast, lisaks üks esindaja Jõgevamaa Kodukandist ja üks maavalitsusest.

Mittetulundusühingu asutamine on planeeritud veebruarikuusse, täpset päeva hetkel teada pole. Ühinguga saab liituda igal ajal ka hiljem, samuti välja astuda. Liikmete arv ei ole piiratud. Kui omavalitsusüksus ei ole Koostöökogu liige, ei saa liikmeteks astuda ka sel territooriumil asuvad äri- ja mittetulundusühingud.

Jõgevamaa Koostöökogul saab olema tegevjuht ja oma büroo.

Ühingu tegevus hõlmab kõiki Jõgevamaa piirkondi, välja arvatud Jõgeva linn ja Põltsamaa linn, sest kõne all olevas programmis ei käsitleta maapiirkonnana asulaid, kus elab üle kahe ja poole tuhande elaniku. Siiski pole välistatud, et see tingimus tulevikus muutub ning tegevusgrupp moodustub tervest Jõgevamaast.

ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus