Looduse fond algatab lendorava toetuskampaania

Lendorava kaitse ja uurimise projekt on üks esimestest ELFi alustatud projektidest, mis käivitus 1991. aastal. Esimestel aastatel koostati ülevaade lendorava levikust Eestis läbi aegade nii kirjanduse kui ka küsimustike ja uurimistööde algandmete põhjal ning alustati inventuure lendorava kaasaegse leviku kohta. Lendorava levik ja arvukus on Eestis viimase sajandi jooksul murettekitavalt vähenenud, moodustades suurema asuala veel vaid Virumaal. Lendorav on Looduskaitseseaduse järgi I kategooria kaitsealune loom. Nende hea käekäigu tagamiseks on vajalik elupaikade täiendav kaardistamine ja uuringute tegemine, et kavandada lendoravat mittekahjustavat metsakasutust. Lendoravate kaitseks vajalikud uuringud seisnevad tema elupaikade (vanemad haava-kuuse segametsad) inventuurides Ida-ja Lääne-Virumaal. Elupaikade tuvastamisel saab vältida teadmatusest nende tahtmatut kahjustamist või hävitamist. Samuti on olulised lendorava elupaiga nõudluste selgitamine, puuõõnsuste ? pesapaikade ? lähem analüüs ja oluliste mõjurite väljaselgitamine. Ühe potentsiaalse ohuna lendorava asurkonnale Eestis on haavapuitmassi tehase rajamine Kundasse, mis suurendab vajadust haavikute raiele. Ilma piisavate andmeteta puudub ka teave lendoravale sobivates metsades raietingimuste määratlemiseks. Käesolevat kampaaniat toetavad Vanzetti, Ellington ja JD Decaux. ELF on mittetulunduslik sõltumatu keskkonnaorganisatsioon, ELFi aitab oma eesmärkideni jõuda eraisikute ja organisatsioonide toetus ning koostöö partneritega. ?Otsides positiivseid ja alternatiivseid lahendusi inimese ja looduse vahelise koostöö leidmiseks, kutsume üles laiemat üldsust meie tegevuses kaasa lööma,? teatab ELF. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus