Linnavolikogu nimetas esindaja gümnaasiumi hoolekogusse

Põltsamaa ühisgümnaasiumis (PÜG) tegutseb hoolekogu, kuhu kuuluvad mitmete institutsioonide esindajad, sealhulgas Põltsamaa linnavolikogust.

Linnavolikogu esimees Andres Vään lausus, et senise Põltsamaa linnavolikogu esindaja gümnaasiumi hoolekogus Sigrid Saare volitused lõppesid ennetähtaegselt seoses tema tagasiastumisega linnavolikogust alates käesoleva aasta 1. veebruarist. Põltsamaa linnavolikogu alalise haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Raul Kirsel tegi ettepaneku nimetada PÜG hoolekogusse linnavolikogu esindajana Jaanika Lemetsar. Volikogu liikmed toetasid haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ettepanekut.

Ühisgümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad Põltsamaa linnavolikogu esindaja, põhikooliõpetajate esindaja ja gümnaasiumiõpetajate esindaja, põhikooliõpilaste esindaja ja gümnaasiumiõpilaste esindaja, kaks põhikooliõpilaste vanemate esindajat ning kaks gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajat, vilistlaste esindaja ning kooli toetava organisatsiooni esindaja.

PÜG hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab Põltsamaa linnavalitsus kooli direktori ettepanekul õppeaasta teise poole alguses. Hoolekogu võib anda nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis, anda arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kohta, kooli palgakorralduse põhimõtete kohta, anda hinnangu huvitegevusele, pikapäevarühmale,  õpilaskodu vajadusele ja töökorrale jne.  

Hoolekogu kutsub kokku selle esimees vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus