Liiklusõnnetus välismaal nõuab ekstratähelepanu

Välismaal reisides liiklusõnnetusse sattumisel tuleb olla erakordselt tähelepanelik, et mitte jääda ilma kindlustushüvitisest ega tunnistada end teadmatusest  ja ebaõiglaselt õnnetuses süüdlaseks.

Kui sattute välismaal liiklusõnnetusse, on soovitav kohale kutsuda politsei, kes aitab õnnetuse nõuetekohaselt vormistada. Kindlasti tuleks politsei kohale kutsuda siis, kui õnnetuses on vigastatuid või ei jõuta kokkuleppele, kes süüdi on.  

Üles tuleb märkida õnnetuse teise osapoole nimi,  kontaktandmed, sõiduki ja kindlustuspoliisi number, kindlustusseltsi nimi, avarii toimumispaik, kuupäev, kellaaeg jne. Eriti hea oleks teha fotod nii tema juhiloast kui ka kindlustuspoliisist. Kirjutage üles ka võimalike tunnistajate nimed ja kontaktandmed.

Soovitav on pildistada avariis osalenud sõidukeid ja avariipaika mitmest küljest. Eriti väärtuslikud on fotod, kus on näha sõidukite lõplik asend, tekkinud kahjud ja avarii asjaolud (nt pidurdusjäljed, tänava seisund).

Omavahelise kokkuleppe ning kindlustushüvitise väljamaksmise aluseks on ka Eestis kasutusel olev blankett Teade liiklusõnnetusest”, kui selle täidavad ja allkirjastavad kõik avariis osalejad. Ka kohtus on sellel tihti märkimisväärne tõendusväärtus. Riigiti erinevad need blanketid vaid keeleliselt.   Võtke välismaale kaasa vähemalt kaks eksemplari eestikeelsest blanketist. Alla kirjutage dokumendile alles siis, kui olete veendunud selle sisu õigsuses.

Ärge tunnistage end uisapäisa süüdi, kui te pole oma süüdiolekus veendunud. Kui olete sõlminud õigusabikulude kindlustuse ja tunnete, et teile tehakse liiklusõnnetuse käsitlemisel liiga, võtke abi saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

Kui olete liiklusõnnetuses kannatanuks mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas Norras, Liechtensteinis, Islandil ja Šveitsis, saate kahjuhüvitist taotleda Eestis. Sellisel juhul saate ise valida, kas pöörduda hüvitise saamiseks otse õnnetuse põhjustaja kindlustusseltsi või tema kindlustusandja esindaja poole Eestis. Viimane on enamasti mõni Eestis tegutsev kindlustusselts, kelle kohta saate täpsemat infot Eesti Liikluskindlustuse Fondist telefonil 667 1800 või veebilehelt www.lkf.ee Välismaise kindlustusseltsi Eesti esindaja poole pöördumisel tehakse kõik vajalikud toimingud liikluskahju käsitlemiseks juba kodumaal, ilma et oleks vaja muretseda keelebarjääri pärast.

Kui liiklusõnnetus juhtub väljapool Euroopa Majanduspiirkonda, tuleks pärast õnnetuse vormistamist pöörduda õnnetuse põhjustaja kindlustusseltsi poole liiklusõnnetuse toimumise riigis.  Kui see ei ole võimalik, tuleb kahjunõue koos kõikide materjalidega tõlkida mõnda rahvusvahelisse keelde ning saata õnnetuse põhjustaja kindlustusandjale. Kui põhjustate ise välismaal liiklusõnnetuse, tuleks võimalikult kiiresti teavitada oma kindlustussseltsi ning käituda vastavalt saadud juhistele. Juhin tähelepanu ka sellele, et

liikluseeskirjad välismaal võivad olla Eestist erinevad ja nendega tuleb end kurssi viia.  

Rohkem infot liikluseeskirjade ja menetlusnormide erinevuste kohta leiate veebilehelt http://www.das.ee/Liikluseeskirjade+erisused+Euroopas/id/85/ 

i

MAIKO KALVET, D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS juhatuse liige

blog comments powered by Disqus