Lepingupartnerite valiku põhimõtetest

Ravikindlustuse ja Eesti Haigekassa seaduste kohaselt on haigekassa eesmärk tagada solidaarses ravikindlustuses heal tasemel arstiabi kogu Eestis. Selleks sõlmib haigekassa viieaastased raamlepingud perearstide ning regionaal- ja keskhaiglatega, maakondades tegutsevate üldhaiglatega ning kohaliku haiglaga. Nende haiglate kaudu tagame arstiabi terviklikkuse (ambulatoorne ja päevaravi ning haiglaravi) kõikjal Eestis. Samuti on seeläbi tagatud lisaks plaanilisele arstiabile kindlustunne kõigi erakorraliste haigusjuhtumite puhuks. Seetõttu on need haiglad ka loetletud Vabariigi Valitsuse määruses, millega on paika pandud haiglavõrgu arengukava (HVA) ning haigekassa sõlmib nendega ravi rahastamise lepingud.

Ida-Virumaal ja Jõgeva  maakonnas on sellisteks strateegiliseks partneriks vastavalt Ida-Viru Keskhaigla ja Jõgeva  Haigla, esmatasandi arstiabis perearstid. Selline lähenemisega püüame tagada mitte ainult ravikindlustuse vahendite tulemusliku kasutamise, vaid ka eelkõige toetada inimestele vajalike – nii plaaniliste kui ka erakorraliste – tervishoiuteenuste jätkusuutlikku pakkumist. Siinjuures on oluline, et haiglatel on erinevalt valikupartneritest ka kohustus ja vastutus erakorralise (sh ööpäevaringse) arstiabi ning plaanilise ravi tagamiseks kooskõlas “Haigla liikide nõuete” määrusega.

Lisaks HVA haiglatele, on meie jaoks olulisel kohal ka teised tervishoiuteenuse osutajad ehk valikupartnerid. Need asutused täiendavad haiglate poolt pakutavat ja annavad inimestele täiendavad võimalused tervishoiuteenuseid tarbida.

Ravi rahastamise lepingute kavandamisel haiglate ja meie valikupartneritega lähtume Eesti elanike raviteenuste kasutamisest ning eesmärgist tagada võimalikult kvaliteetsed ravivõimalused kõikjal Eestis. Selleks analüüsisime möödunud sügisel uue lepinguperioodi teenuste ostu planeerimisel viimase kolme aasta elanikkonna tervishoiuteenuste kasutust. Lisaks hindasime teenuste kättesaadavuse nõuete täitmist (teenuse pakkumise asukoht, kui pikk on ooteaeg jms). Selle analüüsi tulemusel rääkisime läbi lepingud haiglatega ja kuulutasime välja konkursi tervishoiuteenuste ostmiseks ka teistelt raviasutustelt (vt. http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/lepingud/lepingupartnerite-valik-2014).

Taastusravi pakkumine Ida-Virumaal ja Jõgevamaal

Ida-Viru maakonnas on lisaks Ida-Viru keskhaiglale ja Narva haiglale, kes pakuvad nii statsionaarset kui ka ambulatoorset taastusraviteenust, ka mitmeid ambulatoorset taastusravi osutavaid valikupartnereid.

Statsionaarse taastusravi maht on 2014. aastal võrreldes 2013. aastaga HVA haiglate lepingutes tõusnud (553 ravijuhult 567 ravijuhule). Ambulatoorse tellimuse kogumaht (st valik+ HVA haiglate lepingumaht) on jäänud võrreldes 2013. aastaga samale tasemele (8625 ravijuhtu 2013 aastal ja 8665 ravijuhtu 2014 aastal, millest 1487 on pandud valikule). Seega on taastusravi kättesaadavus 2014. aastal võrreldes 2013. aastaga Ida-Viru maakonnas kokkuvõttes paranenud. 

Jõgeva maakonnas osutab valdava osa eriarstiabi tervishoiuteenustest Jõgeva haigla, kus pakutakse  ravivõimalusi kõigil kohaliku haigla taseme erialadel. Jõgeva haigla 2014. a. lepingus oleme suurendanud ambulatoorse taastusravi lepingumahtu võrreldes 2013. aasta täitmisega 197 RJ ehk 38 protsendi võrra. Lisaks on oluline silmas pidada, et alates käesoleva aasta algusest oleme teinud ambulatoorse taastusravi olulises osas kättesaadavaks läbi perearstiabi süsteemi – haigekassa tasub kuni 29 protsenti perearsti nimistule pearahadeks arvestatud summast aastas, muu hulgas ka füsioteraapia, tegevusteraapia ja teiste taastusraviteraapiate eest. See tähendab, et kõigil (sh Mustvee) perearstidel on võimalus osta oma patsientidele kodulähedaselt teenuseosutajalt taastusravi füsioteraapia teenuseid. Mustvees võib Mustvee haigla koostöös perearstidega jätkata patsientidele taastusraviteraapiate pakkumist.

Ambulatorse taastusraviteenuse vajaduse katab Jõgeva haigla

Nüüdisaegne statsionaarne aktiivne taastusravi on statsionaarse eriarstiabi lahutamatu osa ja kõrget kvalifikatsiooni nõudev eriala. Intensiivse funktsioone toetava statsionaarse taastusravi osutamiseks on vajalik ravimeeskond, millesse kuuluvad taastusarst ja vähemalt kaks liiget järgmisest loetelust: füsioterapeut, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog ja logopeed. Sellise meeskonna tagamine väikeste ravimahtude juures on ilmselgelt ebaökonoomne. Seetõttu on kaasaegse kvaliteetse taastusravi  tagamiseks kuulutatud välja üle-eestiline valik nõudega statsionaarse taastusravi taotletavale miinimummahule vähemalt 554 ravijuhtu aastas. See annab taastusravile spetsialiseerunud valikupartnerile võimaluse kaasata raviprotsessi piisavalt vajalikke spetsialiste.

i

1. märtsil 2013 kaasajastati haigekassa hinnakirja. Tervishoiuteenuste loetelusse lisandusid paindlikud võimalused mitmekesise  taastusravi pakkumiseks (erinevad taastusravi voodipäevad, teraapiad erineva vajadusega patsientidel, laialdasem uuringute kasutuse võimalus). Mustvee Tervis ei ole osutanud kõiki võimalikke taastusravi teenuseid, sest raviasutusel puudusid spetsialistid (füsioterapeut, tegevusterapeut, logopeed). 2013. aastal osutati patsientidele vaid statsionaarset, funktsioone toetavat taastusravi ja ambulatoorse taastusravi puhul valdavalt ravivõimlemist ning vähesel määral ka mudaravi.

Ambulatoorse taastusraviteenuse vajaduse katab Jõgevamaal Jõgeva haigla, seega selle teenuse osas valikut välja ei kuulutatud. Statsionaarse taastusraviteenuse valik kuulutati välja üle Eesti, sest tegemist on spetsialiseeritud teenusega, mis seetõttu on otstarbekas Eestis koondada ravikeskustesse, kuhu patsiendid saavad vajadusel pöörduda. Eesti on väike ja plaanilise statsionaarse eriarstiabi kasutusel on patsiendid liikuvad. Seetõttu on kõigil plaanilise ravi valiku erialadel (v.a. järelravi) valikupiirkonnaks kogu Eesti. Statsionaarse eriarstiabi korraldamisel lähtutakse lisaks põhimõttest, et optimaalne ja jätkusuutlik on vähemalt 20 kohaga statsionaarne raviüksus, mille voodikäive on vähemalt 85 protsenti.

2014. aasta I kvartalis on haigekassa planeerinud osta Mustvee Tervisekeskusest taastusraviteenust varasemas mahus 55 ambulatoorset ja 27 statsionaarset ravijuhtu. Paraku on keskusel endal ambulatoorse teenuse osutamisel probleeme ja esimese kvartali leping on kahe kuuga tuntavas alatäitmises. Alates teisest kvartalist oleme suurendanud Jõgeva haigla tellimust ambulatoorse taastusravi alal. Statsionaarse taastusraviteenuse valikul ei osutunud Mustvee tervisekeskus valituks, sest saavutas konkurentidest vähem punkte hindamisvoorus. Siinkohal  jääb lähimaks teenuseosutajaks Tartu Ülikooli Kliinikum.

Kokkuvõttes aitab statsionaarse taastusraviteenuse koondumine HVA-desse ja suurematesse spetsialiseeritud taastusravihaiglatesse tagada kindlustatutele nüüdisaegse ja tulemusliku taastusravi ning ambulatoorse taastusravi teraapiate määramise ja ostmise võimaldamine perearstide poolt tagab kindlustatutele kõigi olulisemate taastusravi teraapiate kättesaadavuse oma kodukoha lähedal.

i

KATRIN ROMANENKOV, haigekassa pressiesindaja

blog comments powered by Disqus