Lasteaiateemadel ei leita ühist keelt

Põltsamaal tõusis möödunud aasta sügisel päevakorrale linna lasteaedade seisukorra teema, kus tuliselt vaieldi, kas eriti nukras seisus Tõrukese lasteaiahoone renoveerida, ehitada uus, või rajada uus lasteaed mujale. Viimast toetas oma allkirjaga 250 elanikku, mis anti pöördumisena üle Põltsamaa vallavalitsusele.


Vahepeal kired lasteaedade teema ümber veidi vaibusid. Möödunud neljapäeval toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungil soovisid valimisliidu Ühine Põltsamaa esindajad panna päevakorda eelnõu „Põltsamaa uue lasteaia rajamiseks tegevuste algatamine ja Põltsamaa Lasteaia Tõruke ehitustööd“.

Seda siiski vallavolikogu päevakorda ei võtnud. Põltsamaa valla ühinemislepingus on öeldud, et prioriteetsete investeeringute kava 2017–2021 järgi on Põltsamaa lasteaia Tõruke energiatõhususe suurendamiseks kavandatud 600 000 eurot, sellest 300 000 vallapoolse omaosalusena. Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2019–2022 kohaselt on lasteaia Tõruke rekonstrueerimiseks ette nähtud üle kahe miljoni euro, mis sisaldab KIK-i poolset toetussummat maksimaalselt 363 630 euro ulatuses.

Praeguseks on projekteerimistöödele kulutatud 42 000 eurot. Läbi on viidud avatud menetlusega riigihange „Põltsamaa Lasteaed Tõruke renoveerimistööd“. Madalaima maksumusega pakkumuse summaks oli üle kolme miljoni euro, mis ületab valla eelarvesse planeeritud summa miljoni euro võrra. Samal ajal ei tagaks hankega teostatavad ehitustööd KIK-i nõutud energiatõhususe näitajaid.

Võetud on ka indikatiivsed pakkumused uue lasteaia ehitamiseks, kus ligi 2055 ruutmeetrise netopinnaga lasteaiahoone eeldatavaks maksumuseks oleks 3,2 miljonit eurot. Uue lasteaia puhul oleks kokkuhoitavaks hoone majanduskuluks üle 28 000 euro aastas. Lasteaedade finantsanalüüsist lähtuvalt on olemasoleva hoone rekonstrueerimistööde maksumus võrreldes uue hoone ehitamisega suhteliselt sarnane. Lisaks kaasneb vana hoone rekonstrueerimisega ettenägematute tööde risk. Samas on rekonstrueerimisel saavutatav energiatõhusus väiksem, kui uue hoone ehitamisel.

Tõruke pole sobiva ruumiplaneeringuga

„Valimisliidu Ühine Põltsamaa esitatud eelnõud menetles vallavolikogu hariduskomisjon, seejärel ka vallavalitsus, kes valmistas ette eelnõu Põltsamaa vallavolikogu märtsikuu istungile.

Kahjuks arvas vallavolikogu eestseisus, et seda eelnõu ei tasu istungi päevakorda võtta. Tegin istungi alguses ettepaneku eelnõu istungi päevakorda võtta, aga meile öeldi, et see ei päde,“ rääkis valimisliidu Ühine Põltsamaa esindaja Reet Alev.

Naise sõnul saaks lasteaeda ehitada ainult laenu abil. Samas tuleks KIK-i eraldatav summa Tõrukese energiatõhususe parandamiseks tingimata ära kasutada. Võimalike uue lasteaia asukohtadena nimetas Alev Kördi-Ööbiku parki, selle vastas, teisel pool Kuperjanovi tänavat asuvat maa-ala, kunagise autobaasi piirkonda. „Lasteaiahoone rajamise idee linna keskele on seatud eesmärgiks, aga kellelgi tundub olevat suur isiklik huvi, et see oma praegusesse asukohta linnaservas alles jääks. Arvestades kaasaegseid materjale, ruumiplaneeringut,  ja vanade hoonete renoveerimisega kaasnevaid lisatöid, on kindlasti mõistlikum uue hoone ehitamine kui vana renoveerimine,“ arutles Alev.

Tõruke ei ole tema hinnangul õnnestunud ruumiplaneeringuga lasteaiahoone. Rahaliselt on uue maja ehitamise ja vana renoveerimise hind enam-vähem sama.

Andres Vääni sõnul on Põltsamaa valla ühinemislepingus öeldud, et lasteaiad jätkavad tegevust samades asukohtades. „Kus on raha uue lasteaia ehitamiseks? Alguses tõstatati ju teema nii, et vana hoone renoveerimine ei tasu ära ja seetõttu tuleks selle asemele uus ehitada. Seejärel tuli välja, et asukoht uue lasteaia ehitamiseks Tõrukese asemele ei sobi. Konkreetset asukohta uue ehitamiseks pole samuti välja pakutud. Kördi-Ööbiku pargi osas pole olemas konkreetset planeeringut, kuidas lasteaed sinna ära mahutada. Sinna naabrusesse on AS Hoolekandeteenused planeerinud hoone ligi 30 vaimupuudega inimestele,“ ütles Vään.

Liiati ei ole tema sõnul teada, kas valimisliidu esindajate esitatud hinnangulises maksumuses on kõigi võimalike lisakuludega arvestatud. „Tõrukese asukohale uut lasteaeda rajades ei teki probleeme naabritega, juurdepääsuteedega, looduskaitse, muinsuskaitse ja teiste võimalike takistavate teguritega, mis lükkaksid ehituse alustamist tunduvalt edasi ja muudaks ehitamise oluliselt kallimaks. Kommunikatsioonid ja parkimisvõimalus on Tõrukese juures olemas,“ sõnas Vään.

Tõenäoliselt tuleb järgmisel vallavolikogu istungil veel üks lasteaedade teemat puudutav eelnõu arutamisele.

Suurt lasteaeda ei tasu peljata

Põltsamaa vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaose sõnul on varasemalt ette valmistatud lasteaia kohta neli erinevat eelnõu. Aprillikuu vallavolikogu istungile on ette valmistatud kaks.

„Põltsamaa vallavalitsus eelistab Artes Terrare koostatud ruumilises analüüsis parima kohana välja toodud Kördi-Ööbiku parki kui lasteaiale sobivaimat paika. Linnaruum oleks siis kompaktsem, elavam ja tühjad kesklinnaalad saaksid kasutusse võetud. Kördi-Ööbiku pargile saab hästi ligi mõlemalt poolt jõge, seda nii jalgsi, auto kui ka jalgrattaga,“ selgitas vallavalitsuse poolset nägemust Kristi Klaos.

Ideaalis võiks lasteaiahoone paikneda hariduslinnakus, aga seal saavad takistuseks muinsuskaitse nõuded. Keskkonnaamet on valmis Kördi-Ööbiku pargi looduskaitse alt välja andma ja vastav taotlus on juba kooskõlastamisel.

Klaose sõnul on ühinemislepingu kehtivuse perioodil keeruline uut lasteaeda ehitama hakata, sest sellisel juhul teiste lepingusse sisse kirjutatud objektide teostamiseks puuduks võimekus ja nii ei täidetaks ühinemislepingus kokku lepitud kohustusi.

Pärast ühinemislepingu tähtaja möödumist on võimalik uut lasteaeda ehitama hakata ja võib-olla saab uuest Euroopa Liidu rahastusperioodist taotleda ka toetusraha. Kui lasteaia võimalikule asukohale Kördi-Ööbiku pargis saab takistavaks asjaoluks sinna lähedusse planeeritav maja puuetega inimestele, siis korraldatakse selleks avatud menetlus, et kõik saaksid arvamust avaldada ning vajadusel kokku kutsuda avalik koosolek, et arvamusi arutada.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus