Lapsetoetust saavad ka õhtukoolis õppijad

Lapsetoetust hakkavad saama ka need, kes õpivad õhtuses või kaugõppe vormis põhikoolis või gümnaasiumis, osakoormusega põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppivad noored ning need, kes on põhihariduseta ning saavad kutseõpet. Senini maksti sellistele noortele lapsetoetust ainult juhul, kui nad tervislikel põhjustel ei saanud õppida päevases õppevormis või täiskoormusega. Muudatuse eesmärk on toetada kõiki noori, kes omandavad keskharidust.

Lapsetoetuse maksmisega on seotud ka teiste riiklike peretoetuste nagu koolitoetuse, eestkostel ja hooldamisel oleva lapse toetuse ning üksikvanema lapse toetuse maksmine. Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel hakkavad peretoetusi saama umbes 7000 noort, kellel varem selleks õigust ei olnud. Lapsetoetust ei maksta neile, kellel on keskharidus ja kes jätkavad õppimist.

Lisaks tekib 1. septembrist õigus toetusele puudega vanemal, kes kasvatab last üksi ning kelle kuni 19-aastane laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis õhtuses või kaugõppe vormis või kutsekoolis osakoormusega. Varem maksti puudega vanema toetust üksnes siis, kui 16?19-aastane laps õppis päevases õppevormis või täiskoormusega. Puudega vanema toetuse suurus on 300 krooni kuus.

Kuidas toetusi taotleda?

·  Noortel, kes lõpetasid sel aastal põhikooli ning jätkavad sügisel keskhariduse

omandamist, ei ole peretoetuste saamiseks taotlust vaja esitada. Toetuste maksmist jätkatakse, kui pensioniametid on saanud andmed õppurite kohta Eesti Hariduse Infosüsteemist, pärast õpilaspileti või kooli teatise esitamist. Lapsetoetus suvekuude eest ja koolitoetus makstakse tagantjärele.

·  Kui õigus toetusele on varem lõppenud ja 16-19-aastased noored edasi õpivad,

peab lapsevanem toetuse saamiseks esitama taotluse ning õpilaspileti või kooli teatise elukohajärgsele pensioniametile. Õhtuses õppevormis ja kaugõppes keskhariduse omandajatel ning põhihariduseta kutseõpet omandavatel lastel tekib õigus lapsetoetusele ja teistele toetustele alates 1. septembrist.

·   Puudega vanem peab toetuse saamiseks esitama taotluse pensioniametile.

ELI LILLES,
sotsiaalministeeriumi pressiesindaja

blog comments powered by Disqus