Lähisuhete vägivalla ohvrid vajavad tõhusamat kaitset


Keskerakonna fraktsioon algatas seaduseelnõu, mille eesmärk on isikuid paremini kaitsta lähisuhte vägivalla eest ning ennetada perevägivalla juhtumeid. Lähenemiskeelu paremaks kontrollimiseks näeb eelnõu ette elektroonilise valve kohaldamist.

Praegu kehtivad õigusaktid ei taga lähisuhete vägivalla ohvritele piisavat kaitset. Olukorra paremaks mõistmiseks toon näiteks kevadel tärkava muru, millega koos tärkab ka malts. Kui me ei hooli murust, siis ühel hetkel võtab malts võimust. Kui laseme vägivallal tõkestamatult kasvada, siis hiljem on selle väljajuurimine juba tunduvalt keerulisem kui mitte võimatu.

Perevägivalla tagajärjed on aga korvamatud.


Kehtiv seadus ei näe ette karistust kohtulahendiga kohaldatud lähenemiskeelu, ajutise lähenemiskeelu või muu isikuõiguse kaitse abinõu esmakordse rikkumise eest, kui sellega ei põhjustatud ohtu isiku elule, tervisele või varale.

Eelnõuga sätestatakse karistus ka keelu esmakordsel rikkumisel, kui sellega ei põhjustatud ohtu isiku elule, tervisele või varale. Kui sama tegu pannakse toime vähemalt teist korda või sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, karistatakse kuni üheaastase vangistusega.

Eelnõu muudab lihtsamaks ka lähenemiskeelu tingimuste täitmise kontrollimise, kasutades selleks elektroonilist valvet. Praegu puuduvad Eestis praktilised turvameetmed lähenemiskeelu tagamiseks, seepärast on viimase kolme aasta jooksul lähenemiskeeldu kohaldatud vaid 40 juhul.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu läbis XI Riigikogu koosseisus esimese lugemise.

Seaduseelnõu põhimõtetele on 2010. aasta 19. jaanuaril toetust avaldanud ka valitsus.

i

KALLE LAANET, Riigikogu liige, Keskerakond

blog comments powered by Disqus