Kuus kõige olulisemat teemat Eesti riigi valitsemises, millega uus loodav valitsus võiks tegelema hakata

Eesti ettevõtjate ühendused ja ametiühingud rõhutavad, et järgmise valitsemisperioodi olulisim väljakutse on riigi toimimise oluline tõhustamine ja nüüdisajastamine. Kahe läinud aastakümne edu on julgete ja riigimehelike otsuste tulemus, kahe tuleva aastakümne edule tuleb sarnaste julgete otsustega alused panna täna. Et ühiskond suudaks uuenenud oludes ja tänases arenguetapis areneda, et suudaksime nendes oludes riiki ülal pidada, lasub meil kohustus rohkem luua ja vähem, kuid targemalt kulutada. Sisulise ja eduka riigireformi alusteks on koordinatsioon, et vältida dubleerimist ja raiskamist, õige suurus, et keskenduda vaid vajalikule, lihtsus, et tagada töökindlus, ning mõtteviis, mis keskendub tulemusele, mitte protsessile. Otsustav ja sisuline riigireform kätkeb endas vähemalt kuut olulist peatükki. 

Otsustav õpipööre ühiskonnas

Juba lähitulevikus siseneb tööturule vähem töötajaid kui sealt lahkub, maksumaksjaid jääb üha vähemaks, ülalpeetavate osakaal ning ühiskonna kulud aga üha suurenevad. Ainus võimalus vähemate töökätega kallimat ühiskonda ülal pidada, tagades ka tööinimeste elujärje kasvu, on teha vähemate töökätega rohkem ja keerulisemat tööd.

Seetõttu peab Eesti ühiskonna suurimaks lähiajaliseks eesmärgiks olema otsustav hüpe väärtusahelas ning konkurentsivõime, eeskätt kodumaist tooret kasutava majanduse kiire kasv. See on teostatav, kui selle eesmärgi teostamisele pühendada koordineeritult haridus-, majandus-, keskkonna- ja sotsiaalpoliitika. Keskseks ülesandeks on tagada hariduse kõrge kvaliteet ja kättesaadavus kõikidel haridustasemetel ja liikidel. Leiame, et riigigümnaasiumide loomisega on oluline liikuda edasi veelgi otsustavamalt ning samuti leida parim lahendus põhihariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks.

Eraldi tähelepanu vajab loodusteaduste ja insenerierialade osakaalu suurendamine kõrghariduses ning praktiline kutseharidus, et parandada tööturule sisenejate oskuste vastavust tööturu vajadustele. 

Haldusreform

Eesmärgiks tuleb seada raiskava killustatuse lõpetamine ning teovõimeliste haldusüksuste loomine, mis suudavad reaalselt tagada kohaliku tasandi eluolu korraldamise ning pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid. Formaalne struktuur peab olema paindlikult muudetav vastavalt elanike, tõmbekeskuste, ettevõtluse jms ümberpaiknemisele.

Ettevõtluse arengule ja inimeste heaolule kaasaaitamine peab olema kohaliku tasandi üksuse üks peaülesandeid teiste ülesannete kõrval, kuid pädevalt ning tõsiseltvõetavalt suudaksid seda täna pakkuda eelkõige maakonna suurune omavalitsus ning suuremad linnad. Oluline on üheselt ja realistlikult määrata riigi ja omavalitsuste tööjaotus. Seetõttu on vajalik otsustavalt vähendada omavalitsuste arvu, et suurendada nende võimekust ja jätkusuutlikkust avalike teenuste pakkumisel. 

Riiklike institutsioonide ülesannete kaasajastamine

Arvestades riigi arengut on põhjust vaadata kriitiliselt üle mitmete institutsioonide, sealhulgas põhiseaduslike, ülesanded ning ressursikasutus. Iga riigi loodud, sh põhiseaduse alusel loodud asutuse puhul on oluline teatud aja tagant üle vaadata nii funktsioonide kui ressursikasutuse otstarbekus. Kui mõned  funktsioonid pole enam vajalikud või kaovad, tuleb neid tegevusi vähendada või lõpetada. Esmajärjekorras tuleb üle vaadata dubleerivad või üle jõu käivad funktsioonid. 

Õigusloome eesmärgistatus ja analüüsipõhisus 

Õigusloome peab muutuma vajadusepõhiseks, eesmärgiks peaks saama  teha pigem vähem, aga paremini ja eesmärgipärasemalt.

Tänane seis, kus ministeeriumide töötulemusi mõõdetakse õigusloome tööplaani täitmise ja eelnõude arvuga, koormab ühiskonda ebamõistlikult ja ülemäära. Õiguslik regulatsioon on muutunud niivõrd detailseks, et iga uus areng ühiskonnas nõuab õigusloomelist sekkumist, millega kaasneb õigusaktide väljatöötamise, rakendamise ja järelevalve kulu.

Ka õigusloomeprotsessis tuleb arvestada kulude suurusega – nii avalikule kui erasektorile, nii õigusaktide väljatöötamise ajal kui ka rakendamisel. Eesti eesmärk peaks olema nüüdisaegse kodanikuühiskonna mudel, kus on suur roll heas usus sõlmitavatel lepetel. 

Avaliku halduse ja poliitikakujundustegevuste tõhustamine

Avaliku halduse kulud laiemas mõistes on riigi üks suuremaid kuluartikleid. Riigi toimimise seisukohalt on tegu oluliste funktsioonidega, kuid arvestades kulusurve olulist kasvu lähemail aastakümneil, tuleb taoliste funktsioonide mahu kasvamist vältida. Eelistada tuleb avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamist ning investeerida efektiivsusse. Tegevuste optimeerimine ja kvaliteedi parandamine on riigi konkurentsivõime seisukohalt hädavajalik. 

Avaliku teenuse kestlikkuse tagamine

Parema planeerimise nimel tuleb riigi tegevuskuludes selgelt eristada osa, mis kulub avaliku halduse toimimiseks ning mis avaliku teenuse osutamiseks. Eeskätt tuleb tagada riigi põhiteenuste (haridus, meditsiin, pääste, politsei jm) kõrge kvaliteet. Kvaliteedi parandamist tuleb alustada põhjalikust analüüsist, milliseid avalikke teenuseid ning kui palju ja kus vajame. Avaliku teenuse kvaliteeti investeerimine peab toimuma eeskätt avalikus sektoris sisalduvat ressurssi ümber suunates, alles seejärel täiendava rahastamisega.

Eesti Ametiühingute Keskliit

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Eesti Tööandjate Keskliit

blog comments powered by Disqus