Küsimused-vastused

Vastab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni jurist Anne Simmulmann:

Keda ei tohi koondada?

Koondada ei tohi, isegi mitte töötaja nõusolekul, rasedat ega alla kolmeaastast last kasvatavat isikut, seega ka isa. Kui nimetatud töötaja siiski koondatakse, siis vaidluse korral loeb töövaidluskomisjon sellise töölepingu lõpetamise ebaseaduslikuks.

Ka tänavu 1. juulist jõustuva uue Töölepingu seaduse järgi ei saa koondada rasedat või naist, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust, ning isikut, kes kasutab lapsehoolduspuhkust. Uue seaduse kohaselt võib koondada töötaja, kellel on küll alla kolme aastane laps, kuid kes ei kasuta lapsehoolduspuhkust. 

Millal ei tohi koondada?

Koondada ei tohi töötaja ajutise töövõimetuse, puhkuse, osatasulise puhkuse ja seaduslikus streigis osalemise ajal. Nimetatud keelu rikkumine toob kaasa töölepingu lõpetamise ebaseaduslikuks tunnistamise koos tööle ennistamise või hüvitise saamisega, kui töötaja esitab sellekohase nõude töövaidluskomisjoni. Samuti ei tohi koondamisest ette teatada ajal, mil töötaja on saadetud töölepingu seaduse  paragrahv 68 alusel osalisele tööajale või osatasulisele puhkusele. 

Millal võib nõuda töölepingu lõpetamist TLS  paragrahv 82 alusel?

Selle paragrahvi alusel võib töötaja nõuda töölepingu lõpetamist, kui tööandja muudab ühepoolselt töölepingu tingimusi. Selleks on töörežiimi muutmine (näiteks minek vahetustega tööle), töötasustamise aluste muutmine (näiteks kuupalgalt üleminek aja- või tunnitasule), osalise tööaja või osaliselt tasustatava puhkuse rakendamine ilma töötaja nõusolekuta või kui tööandja rikub töölepingu tingimusi — ei kindlusta töötajat tööga ega maksa palka või vähendab palka.

Nimetatud juhtudel võib töötaja esitada avalduse töölepingu lõpetamiseks, teatades sellest viis kalendripäeva ette, ning tööandja on kohustatud maksma töötajale töölepingu lõpetamise päeval hüvitiseks kahe kuu keskmise palga. Pärast töölepingu lõpetamist nimetatud alusel on töötajal võimalik taotleda ka töötuskindlustust.

Kui töötaja ei soovi sel alusel töölepingut lõpetada, võib ta nõuda endiste tingimuste taastamist töövaidluskomisjoni kaudu.

Vahendas LIIS ROHTMETS

blog comments powered by Disqus