Kuidas tuleb oma tulusid deklareerida

Tuludeklaratsiooni 2005. aasta tulude kohta saab paberil esitada kõikides Maksu- ja Tolliameti piirkondlikes teenindusbüroodes. E-maksuameti kaudu on tuludeklaratsioone võimalik esitada alates 15. veebruarist. E-maksuametis on lisaks eestikeelsele tuludeklaratsioonile ka tuludeklaratsiooni venekeelne vorm ja abitekstid.

Tööandjad ja teised väljamaksete tegijad ning asutused, kellele tehtud kulutusi võib maksumaksja oma tuludest maha arvata, (koolitajad, pangad, kindlustusseltsid, ametiühingud jne) peavad 1. veebruariks maksuhaldurile esitama info maksumaksjate poolt tehtud kulutuste ning neile tehtud väljamaksete kohta. Maksu- ja Tolliamet kannab need andmed eeltäidetud tuludeklaratsioonidele. Alates 15. veebruarist

Kuna eeltäidetud tuludeklaratsioonide kasutamine tähendab kiiremat ja lihtsamat deklareerimist, tuludeklaratsioonide sisestamist ning kontrollimist, soovitame oodata deklaratsiooni esitamisega kuni 15. veebruarini.

Kui e-maksuameti kaudu esitatud deklaratsioon ei vaja automaatse/esmase kontrollimise tulemusena lisakontrolli, tagastatakse enammakstud tulumaks maksumaksja tuludeklaratsioonis märgitud pangakontole 5 tööpäeva jooksul pärast deklaratsiooni esitamist, kuid mitte varem kui 22 veebruar. Paberkandjal esitatud deklaratsioonide alusel alustatakse makse tagastamist aprillikuus.

Internetipankade klientidel avaneb laenuintresside andmete esitamise võimalus Maksu-ja Tolliametile alates 4. veebruarist.

Lisadokumentide esitamisele soovitame eelistada pöördumist tööandja või kulusaaja poole (pank, haridusasutus, ametiühing, annetuse saaja). Dokumendi toomine ei kiirenda tagastusprotsessi, sest lisadokumentide sisestamine ja kontrollimine võtab aega. Tulumaks tagastatakse hiljemalt seaduses ettenähtud tähtajaks, 1. juuliks. FIEdele ja isikutele, kes deklareerisid kasu (kahju) vara võõrandamisest, tagastatakse enammakstud tulumaks hiljemalt 1. oktoobriks 2006

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama isikud, kes on kalendriaasta jooksul saanud maksustatavat tulu ainult töölepingu alusel või avalikus teenistuses töötamisest, tegutsemisest juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena ning ajutise töövõimetuse hüvitisest, kui nendelt väljamaksetelt on tulumaks kinni peetud tulumaksuseaduses ettenähtud summas; samuti isikud, kel puudus maksustamisperioodil maksustatav tulu või kelle maksustamisperioodil saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu (20 400 krooni).

Kui maksumaksjal tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid soovitakse kasutada maksusoodustust, st. on tasutud koolituskulusid, eluasemelaenu intresse vm, siis tuleb enammakstud tulumaksu tagasisaamiseks tuludeklaratsioon esitada.

2005. a saadud tulust võib maha arvata maksuvaba tulu 20 400 krooni. Kolme või enama lapse korral saab üks lapsevanem, hooldaja või eestkostja maha arvata täiendava maksuvaba tulu 20 400 krooni iga kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates kolmandast lapsest. Peamised mahaarvamised tulust on: eluasemelaenu intressid, koolituskulud ja õppelaenu intressid, pensionikindlustusmaksed ning pensionifondi osakute soetamiseks makstud summad, seaduses nimetatud isikutele tehtud kingitused ja annetused ning makstud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksud, residendist füüsilisele isikule makstud elatis (kui see kuulub maksustamisele kui elatis, mida füüsiline isik saab kohtuotsuse, kohtumäärusega kinnitatud kokkuleppe või pooltevahelise notariaalselt kinnitatud kokkuleppe alusel).

Ka lasteaiatasu on kulu, mille pealt on võimalik tulumaksu tagasi saada. Toiduraha ei ole koolituskulu ning seda tulust maha arvata ei saa.

Tähele tuleb panna seda, et tulust saab mahaarvamisi teha ainult siis, kui aasta jooksul on saadud maksustatavat tulu. Koolituskulude mahaarvamisi saab deklareerida ainult koolituskulu eest tasunud isik. Õppealaenu intresse saab oma tulust maha arvata neid tasunud isik või tema residendist vanem.

Maksumaksja tulust saab eluasemelaenu intressi, koolituskulu sh õppelaenu intressi ning kingitusi, annetusi ja ametiühingumakseid kokku maha arvata kuni 50 000 krooni, kuid mitte rohkem kui 50% tulust.
2004 aastal oli piirsummaks 100 000 krooni, kuid mitte rohkem kui 50% tulust.

Alates 2005. aastast võetud eluasemelaenu korral saab laenuintressi soodustust, kui eluase soetatakse maksumaksjale endale.
Enne 2005 aasta 1. jaanuari sõlmitud laenu- või liisinglepingu korral saab intressisoodustust kasutada ka siis, kui eluase soetatakse abikaasale, vanematele või lapsele.

Kust saab infot

Infot ja abi saab Maksu- ja Tolliameti piirkondlike maksu- ja tollikeskuste teenindusbüroodest ja infotelefonilt 1811, mis töötab argipäeviti 1.?14. veebruarini 8.00 ?18.00 ja alates 15. veebruarist kuni 31. märtsini 8.00 ? 20.00.

Füüsiliste isikute maksustamise infotelefon (+372) 8800811 töötab E?N 8.30 ? 16.30
R .8.30 ?15.30, e-post: fyysisik@emta.ee

HANNES UDDE,
Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna juhataja asetäitja

blog comments powered by Disqus