Kuidas töötuks jäädes töötuskindlustushüvitist taotleda

Ettevõtte  töötajatel on  lisaks seoses   koondamisega väljamakstavatele hüvitistele õigus taotleda ka  töötuskindlustushüvitist. 

Töötuskindlustushüvitise taotlemiseks peab isik pöörduma elukohajärgse tööhõiveameti poole, kus ta saab esitada vormikohase avalduse koos nõutavate lisadokumentidega. Tööhõiveametisse tuleb inimesel kaasa võtta isikut tõendav dokument. Nõutavateks lisadokumentideks on aga dokument töölepingu lõpetamise aluste ja aja kohta (tööraamat, tööleping) ning tööandja tõend väljamaksetelt kinni peetud töötuskindlustusmaksete kohta.

Aasta kindlustusstaa?i

Töötuskindlustushüvitisele on õigus isikul, kes on töötuna arvele võetud ja kes on maksnud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 24 kuu jooksul.

vähemalt 12 kuud töötuskindlustust. Töötukassa peab töötuskindlustushüvitise määramise otsuse tegema seitsme päeva jooksul, sest nende eitava vastuse korral tuleb isikule hakata arvestama töötu abiraha. Otsuse hüvitise määramise kohta saab inimene kätte samuti tööhõiveameti kaudu.

Töötuskindlustushüvitist makstakse kalendripäevade eest ja see moodustab 50 protsenti kindlustatu senisest keskmisest kalendripäeva töötasust esimesel sajal päeval ning 40 protsenti alates 101. päevast. Seetõttu on oluline, et isik esitaks tõendid temale makstud tasude ja neilt kinni peetud töötuskindlustusmakse kohta kõikidelt tööandjatelt viimase 12 töötatud kuu jooksul.

Töötuskindlustuselt arvatakse maha tulumaks

Töötuskindlustushüvitise maksmise periood sõltub kindlustusstaa?i pikkusest. Isikul on õigus saada töötuskindlustushüvitist kogu töötuna arvel oleku aja, ent mitte kauem kui 180 kalendripäeva, kui kindlustusstaa?i pikkus on vähem kui 5 aastat; 270 kalendripäeva, kui kindlustusstaa?i pikkus on 5-10 aastat ja 360 kalendripäeva, kui kindlustusstaa?i on 10 või enam aastat.

Hüvitise määramisel kantakse hüvitis järgmise kuu kümnendaks kuupäevaks töötu pangakontole või makstakse välja posti teel. Raha õigeaegseks laekumiseks on vajalik, et isik hoolega kontrolliks, et ta avaldust kirjutades oma pangakonto numbri või postiaadressiga ei eksiks.

Töötukassa maksab töötuskindlustushüvitise pealt sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa – nii on töötud ka ravikindlustatud. Samuti on töötuskindlustushüvitis töötu tulu, seega arvestatakse sellest maha tulumaks.

Alates 1. aprillist 2003 võib makstavatelt hüvitistelt tulumaksu kinnipidamisel võtta arvesse maksuvaba tulu ainult isiku kirjaliku avalduse alusel. Kui hüvitise taotleja ei ole vastavat avaldust esitanud, peetakse tulumaks kinni kogu makstavalt hüvitiselt ja seda võib tagasi taotleda järgmisel kalendriaastal tuludeklaratsiooni esitades.

ÜLLE PALDRA,
Eesti Töötukassa infojuht

blog comments powered by Disqus