Kuidas tagatakse lisaainete kasutamise ohutus?

Olgu alustuseks öeldud, et kõik turul pakutavad toidud peavad olema tarbijale ohutud ja kindlasti ei tohi need sisaldada ohtlikke aineid. Tervisele ohututest lisaainetest on koostatud Euroopa Liidu lisaainete loetelu, milles on ära toodud nende lubatud kasutusalad.

Lisaainete toksikoloogilise ohutuse hindamisel arvestatakse aine mürgisuse andmeid, nagu mõju ainevahetusele, krooniline ja subkrooniline mürgisus, kantserogeensus jne. Samuti arvestatakse andmeid lisaaine keemilise koostise, analüüsimeetodite, toidus toimuvate reaktsioonide ja soovitud kasutusalade kohta. Nende andmete põhjal määratakse aktsepteeritav päevadoos (ADI, acceptable daily intake), mille piires võib lisaaine tarbimist ohutuks pidada.

Lisaaine ohutuse vaagimisel hinnatakse ka seda, kui palju tarbija seda tõenäoliselt päevas manustab. Uue lisaaine turulelubamisel arvestatakse lisaaine jaoks taotletavaid piirnorme ning seda sisaldavate toitude suurimaid päevas tarbitavaid koguseid. Lisaaine kasutamine loetakse ohutuks ainult siis, kui kõikide eri toitude kaudu saadav lisaaine kogus päevas jääb alla ADI ehk aktsepteeritava päevakoguse. Juba kasutada lubatud lisaaine kasutusala laiendamisel mõne toidu või toidugrupi võrra hinnatakse samuti lisaaine tarbimist, et näha, kas on n-ö ruumi selle lisaaine kasutuse laiendamiseks.

Mõnikord on küsitud ka, kuidas mõjutab lisaaineid toidu kuumutamine. Erinevalt mikroorganismidest, mis kuumutamisel tavaliselt hävinevad, lisaained üldjuhul, kui kasutatakse tavapäraseid töötlemistehnoloogiaid,  kuumutamisel ei lagune. Mittelagunemine on positiivne omadus, sest sellisel juhul ei teki uusi ühendeid/aineid, mis võivad tervisele ohtlikud olla.

Olemasolevatele teadusandmetele ning nende põhjal läbi viidud toksikoloogilise ohutuse ja tarbimisulatuse hinnangutele toetudes saab öelda, et lisaainete kasutamine toidus ettenähtud kasutusalade ulatuses ei kujuta inimese tervisele ohtu.

Lisaainete kohta saab lähemalt teavet põllumajandusministeeriumi kodulehelt, veterinaar- ja toiduameti kodulehelt, toiduliidu lehelt.

ANNELI TUVIKE, põllumajandusministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

blog comments powered by Disqus