Kuidas peab kaupleja näitama hinnateavet ja mida peab teadma tarbija?

Kauba maksumust võib pidada tarbija jaoks üheks olulisemaks teguriks, mida arvestada tehinguotsuse tegemisel. Tarbijad ostavad suurema tõenäosusega kaupa, mille ostmisega kaasnev hinnaeelis on suurem. Seetõttu püüavad kauplejad kaupade müüki suurendada, pakkudes kaupu tarbijatele tavapärasest soodsamate hindadega.

SANDRA SÄRG, Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kommunikatsiooni spetsialist

Seega on äärmiselt oluline, et tarbijale esitatav ostueelne teave kauba hinna kohta ning võimaliku hinnaeelise kohta oleks esitletud selgesti.

Kauplejatel on oluline arvestada, et soodustingimustel müügiga on tegemist üksnes juhul, kui esiteks müüakse varasemalt samas kaupluses müügil olnud tooteid, teiseks kestab soodusmüük piiritletud aja ning kolmandaks on müüdava kauba hind tunduvalt madalam varem kehtinud tavahinnast.

Sooduskampaania tegemisel ja soodustingimustel müügist teavitamisel tohib kasutada sõnu soodusmüük ja allahindlus või muid samatähenduslikke sõnu ja väljendeid ainult juhul, kui on täidetud kõik kolm eelnevalt loetletud tingimust.

Esimese tingimuse kohaselt saab soodushinnaga müüa üksnes kaupa,  mida kaupleja on varasemalt enne sooduskampaaniat müügiks pakkunud. Soodus- ja allahindlusmüügi korraldamisel peab kaupleja lähtuma konkreetses kaupluses konkreetsele tootele varasemalt kehtinud hinnast. Juhul kui kaupluses ei ole varasemalt antud toodet müüdud, siis ei saa tootel ka olla varasemalt kehtinud hinda ehk tavahinda, millega võrreldes hinnaeelist arvutada. Kuna hinnaeelist tegelikkuses ei ole, sest kaup alles saabus kauplusesse müügile, siis on hinnaeelisele viitamine tarbijaid eksitav.

Teise tingimuse kohaselt peab soodusmüük kestma piiritletud aja ehk sooduskampaanial peab olema algus- ja lõpukuupäev. Sooduskampaania kuupäevade tarbijale avaldamine on oluline, et tarbijal oleks teave, mis perioodi jooksul kaupleja pakutav hinnaeelis kehtib ning ta saaks teha informeeritud ostuotsuse. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti poole on pöördunud tarbijad kaebustega, et neil ei ole teavet, kui kaua soodustingimustega müük kestab. Sooduskampaania lõpukuupäeva teatamata jätmisel võib tarbija teha läbimõtlemata ostuotsuse, kuna ta kardab hinnaeelist kaotada.

Seega on tegemist ebaausa kauplemisvõtte kasutamisega, kuna tarbija võib teabe puudumise tõttu teha tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei oleks teinud.

Kolmanda tingimuse kohaselt peab soodushind olema tunduvalt madalam kauba tavalisest hinnast. Soodushinna juures märgitud alghind ehk tavahind on kauba hind, mis on kehtinud samas (e-) kaupluses, sama toote eest, kestvalt ja vahetult enne soodushinna kehtestamist. Tavahind ei ole konkurendi müügihind, konkurentide keskmine müügihind, tootja poolt märgitud soovituslik müügihind, maailmaturu hind ega hind, mis pole varasemalt samale tootele samas kaupluses kehtinud.

Antud tingimusega seoses on tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti poole pöördunud kõige enam tarbijaid. Tarbijate hinnangul käituvad kauplejad ebaausalt, kui nad tõstavad vahetult enne soodustingimustel müügist teavitamist kaupade hindu (vahel hindu isegi kahekordistades), mistõttu tarbija tegelik hinnaeelis ei ole kaupleja märgitud -50%, vaid hoopis -2%-3%.

Antud juhul on tegemist ebaausa kauplemisvõttega, kuna kaupleja esitab eksitavat teavet tarbija saadava hinnaeelise olemasolu ja suuruse kohta, näidates ekslikult hinnaeelist kauba tavahinnast suuremana.

Kui tarbija tunneb, et kaupleja on kasutanud hinnateabe avaldamisel ebaausaid kauplemisvõtteid, palume sellest teavitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (e-post: info@ttja.ee või helistades tööpäeviti kell 10-15 telefonile 620 1707).

blog comments powered by Disqus