Kuidas osaleda riigimaa müügioksjonitel

Maa-amet müüb riigile kuuluvaid kinnisasju avalikel kirjalikel enampakkumistel, millest võivad osa võtta kõik isikud. Riigimaad saavad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.

Teavet müüdavate kinnistuste kohta saab aadressidelt http://www.maaamet.ee/ ja www.ametlikudteadaanded.ee, kus enampakkumiste teated ilmuvad vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise toimumist. Samuti ilmuvad enampakkumisteated suuremates ajalehtedes. 

Tuleb teha kirjalik pakkumine ja tasuda tagatisraha

iii

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb hiljemalt avalduse esitamise tähtajaks tasuda tagatisraha, mille suurus ja tasumise viis on märgitud enampakkumisteates (alghinnast madalamaid pakkumisi ei arvestata). Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele see tagastatakse. Kui müügileping jääb sõlmimata enampakkumise võitjast tingitud põhjustel, siis tagatisraha ei tagastata.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama avaldust (avalduse soovituslik vorm on Maa-ameti koduleheküljel), maksekorralduse koopiat tagatisraha tasumise kohta ja füüsilise isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendavat dokumenti.

Pakkumised tuleb esitada suletud ümbrikus Maa-ametisse allkirja vastu või saata kullerpostiga enampakkumisteates märgitud ajaks ja märgitud aadressile.

Kirjalike pakkumiste avamise juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või volitatud esindajad, kuid kohustust kohale tulla pole. Enampakkumise protokollid edastatakse kõigile enampakkumisel osalejatele ühe tööpäeva jooksul avalduses märgitud aadressil. 

Võidab kõrgeim pakkumine

Enampakkumise võidab kõige kõrgema pakkumise teinud osaleja, kellega sõlmitakse müügileping. Üldjuhul peab hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks olema kogu ostusumma laekunud müüja näidatud arveldusarvele või notari kontole. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Juhul, kui enampakkumise võitnud äriühingul on tulenevalt äriseadustikust vajalik nõukogu nõusolek tehingu tegemiseks, tuleb esitada see notariaalsel ostu-müügilepingu sõlmimisel. 

Tasaarvestamise võimalus

Riigile kuuluva kinnisasja enampakkumise võitnud isik võib taotleda omandatava kinnisasja maksumuse tasaarvestamist temale kuuluva kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja maksumusega, kui see kinnisasi kuulub riigi poolt omandamisele. Kui kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja väärtus on väiksem enampakkumisel müüdava riigile kuuluva kinnisasja väärtusest, siis tuleb riigimaa omandajal väärtuste vahe hüvitada rahas. Kui kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja väärtus on suurem müüdava kinnisasja väärtusest, siis riik vahet ei hüvita.

Tasaarvestamise taotluse õigeaegse esitamise korral ei teki piirinaabritel ega maa õiguslikul alusel kasutajal riigivaraseadusest tulenevat ostueesõigust. 

Metsamaa puhul on naabril ostueesõigus

Metsamaad sisaldavate kinnisasjade müümisel tekib piirneva kinnisasja omanikul (kelle kinnisasi sisaldab metsakõlvikut) ostueesõigus. Samuti on riigimaad õiguslikul alusel kasutaval isikul ostueesõigus tema kasutatava maa ostmiseks, kui riik selle maa enampakkumisel võõrandab.

Ostueesõigusega riigimaa müümisel sõlmitakse kehtivate õigusnormide järgi esmalt enampakkumise võitjaga võlaõiguslik müügileping. Müügilepingu sisust teavitatakse õigustatud isikuid rahvastikuregistris registreeritud aadressil. Õigustatud isikutel on kahe kuu jooksul õigus teha notariaalne ostueesõiguse teostamise avaldus. Ostueesõiguse avalduse tegemisega võtab õigustatud isik kohustuse osta riigimaa enampakkumisel pakutud kõrgeima hinnaga ja tasuda kõik müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud. Ostueesõigusega kinnisasja müümisel peab kogu ostusumma tasuma asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks müüja näidatud arveldusarvele või notari deposiitkontole. 

Uuel omanikul tekib maamaksu kohustus

Pärast maaomandi üleminekut tekib uuel omanikul maamaksu kohustus. Maamaksu kehtestab kohalik omavalitsus diferentseeritult maa hinnatsoonide ja/või katastriüksuse sihtotstarvete liikide kaupa. Kui omand läheb üle enne jooksva aasta 1. juulit, tekib uue omaniku maamaksukohustus sama aasta 1. juulist. Maa omandamisel alates 1. juulist tekib maksukohustus maa omandamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.

TIINA VOORO, Maa-ameti kinnisvara haldamise osakonna juhataja kt

blog comments powered by Disqus