Kuidas alati kevadet südames kanda

Tegelikult on see imelihtne – tuleb tulla “Kevade” tegelaste kodukanti, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi, kus on järgmisel õppeaastal võimalik lisaks reaal-loodusainetele ning humanitaar-sotsiaalainetele valida ka loodusturismi õppesuund, mis avatakse koostöös Luua metsanduskooliga.

Selles õppesuunas antakse ülevaade Eesti loodusest, matka- ja loodusradadest ning matkamise ja retkejuhtimise põhialustest. Õppesuuna ülesandeks on aidata õppijal omandada teadmised ja oskused, mis võimaldavad planeerida ja läbi viia loodusretki, ennetada aktiivse puhkusega seotud riske ning tulla toime ohuolukordades. Õppekava koostada aidanud Luua metsanduskooli õppeosakonna juhataja Erle Tüür rääkis, et kava võimaldab noortel arendada loovust, omandada meeskonnatöö oskus,  arendada suhtlemisvalmidust ning saada paindlikuks teenindajaks. 

Õpinguid on võimalik jätkata mitmel pool

Kui noor õppesuuna lõpetab, oskab ta läbi viia mitmesuguseid  temaatilisi retki, tunneb Eesti looma- ja taimeriiki, samuti matka- ja loodusradasid ja oskab huvitavalt ja keskkonda säästvalt turistide vaba aega sisustada.

Erle Tüüri sõnul on õppesuuna lõpetanutel võimalik jätkata valdkondlikke õpinguid Eesti Maaülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Luua metsanduskoolis või Tartu kutsehariduskeskuses.

Luua kool võtab õppesuuna lõpetajad loodusturismi erialale vastu ilma katseteta.

Loodusturismi õppides omandatakse teadmised ökoloogia põhimõistetest ja looduslikest ökosüsteemidest ning ökosüsteemide põhikomponentidest. Saadakse ülevaade taimede ja loomade süstemaatikast.

Samuti õpitakse tundma looduslikke taimekooslusi ning määrama enam levinud taime-, looma-, seene-, putuka- ja linnuliike, sh ohustatud ja kaitstavaid liike, söödavaid ja mürgiseid liike ning ravimtaimi. Õppur omandab teadmisi Eesti paljude maastikutüüpide ja seal esinevate vaatamisväärsuste kohta, õpib hindama looduse koormustaluvust ja käituma loodust säästvalt.

Veel saab teadmisi, kuidas esitleda loodusobjekte ning anda arusaadavaid selgitusi looduses toimuvatest protsessidest ning seostest. Õpitakse kasutama erinevate sihtrühmade puhul erinevaid looduse vahendamise metoodikaid. Aine läbinu mõistab retkejuhi missiooni loodusega seotud teadmiste levitamisel ning säästvate hoiakute kujundamisel loodusväärtuste tarbijate hulgas. 

Praktilised teadmised

Veel saab õppur praktilisi teadmisi matkamisest, omandab matkavarustuse kasutamise ja maastikul orienteerumise oskused, oskab  juhendada külastajaid turvalise, ratsionaalse ja loodussäästliku liikumisviisi valikul Eesti maastikel ja pinnavormidel. Omandatakse oskused hinnata riske ning neid maandada, õigesti tegutseda ohuolukordades ja õnnetusjuhtumite korral. Õppija oskab anda esmaabi ning osaleda päästetegevuses.

Õpitakse planeerima liikumiskoormust: kilometraaž, retkepäeva ajaline jaotumine (aeg liikumiseks, puhkuseks, toitlustamiseks, laagri püstitamiseks, huvitegevuseks jm). Samuti saadakse algteadmised, kuidas saavutada kokkulepped sidusrühmadega  näiteks majutuse, toitlustuse või objekti esitluse osas. 

Katsed toimuvad 10. mail

Palamuse gümnaasiumi direktor Kuno Lille paneb põhikoolilõpetajatele südamele, et lisaks heale haridusele on nende kooli gümnasistil võimalik saada soodne koht Luua metsanduskooli õpilaskodus. Luua asub viie kilomeetri kaugusel Palamuselt, koolibuss viib õpilased sinna ja toob tagasi tasuta.

Kool võimaldab osaliselt kulusid kattes soovijatel autojuhi B-kategooria algastme koolituse läbida.

Sisseastumiskatsed toimuvad Palamusel 10. mail algusega kell 12. Täiendavad katsed korraldatakse augusti eelviimasel nädalal, selle kohta on täpsem info kooli kodulehel hiljemalt 1. juuliks.

Sisseastumiskatseid ei pea sooritama need õpilased, kelle 9. klassi aastahinded on “4” või “5” ja käitumishinne vähemalt “rahuldav” või kes on 8. või 9. klassis saavutanud maakondlikel aineolümpiaadidel individuaalselt 1., 2. või 3. koha ja kelle käitumishinne on vähemalt “rahuldav” või kes on 8. või 9. klassis esindanud individuaalselt maakonda aineolümpiaadide vabariiklikus voorus ja kelle käitumishinne on vähemalt “rahuldav.”

Katsetele tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus) ja 9. klassi lõputunnistus (augustis katsetel osalejad) ja klassitunnistus või selle kinnitatud koopia.

Katsetele registreerimine toimub kooli kodulehe kaudu või kooli sekretäri telefonil. Registreerimisel palub kool kindlasti valida esmane õppesuund ja teha valik ka matemaatika kursuse osas — kas  “lai” või “kitsas” matemaatika. Need valikud ei ole lõplikud, neid saab pärast katsete edukat sooritamist kuni 30. juunini vajadusel muuta.

Õpilased, kes ei pea sooritama sisseastumiskatseid ja soovivad jätkata õpinguid kooli 10. klassis (ka Palamuse gümnaasiumi õpilased!), peavad samuti täitma registreerimisvormi kooli kodulehel www.palamuse.edu.ee, kus palutakse teha esmane õppesuuna ja matemaatikakursuse valik. Need valikud ei ole samuti lõplikud, neid saab vajadusel muuta kuni 30. juunini.

Sisseastumiskatsed

*Põhinevad põhikooli riiklikul õppekaval

*Koosnevad testidest järgmistes õppeainetes: eesti keel ja kirjandus, matemaatika, A-võõrkeel

*Samuti toimub lühivestlus

*Testide sooritamiseks on aega kokku 120 minutit

*Testide ja vestluse eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti

*Õpilaskandidaat on sisseastumiskatsed sooritanud, kui testide ning vestluse eest saadud punktide summa on vähemalt 50

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus